Artykuły Branżowe

CO WIEMY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – RAPORT data publikacji: 2016-02-23, autor wpisu: Redakcja iSzkolenia.pl

 

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej grupie 1072 osób. Respondenci, w zależności od swojej sytuacji zawodowej, zostali podzieleni na cztery grupy – osoby nieaktywne zawodowo (bezrobotni, studenci), pracownicy, którzy w ramach pełnionych obowiązków zajmują się przetwarzaniem danych, kadra zarządzająca i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz administratorzy bezpieczeństwa informacji.

 

Nowoczesne technologie

Biorąc pod uwagę fakt, że współcześnie przetwarzanie danych nierozerwalnie łączy się z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, postanowiliśmy sprawdzić, z jakich sprzętów elektronicznych korzystają Polacy.

Okazało się, że bezapelacyjnie dwa pierwsze miejsca zajmują laptopy i smartfony – codziennie korzysta z nich odpowiednio 77% i 68% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się komputery stacjonarne, tablety oraz telewizory typu smart, dekodery oraz konsole do gier z dostępem do internetu.
 

Ryzyko utraty i kradzieży danych

Korzystanie z tych urządzeń dość naturalnie wiąże się z ryzykiem
dla przetwarzanych danych. Mogą zostać bezpowrotnie utracone (uszkodzenie urządzenia, zgubienie, wirus) lub skradzione (kradzież urządzenia, atak hakerski).

Z badania wynikło jednak, że niespecjalnie się takim ryzykiem przejmujemy. Zdecydowana większość respondentów zarówno ryzyko nieodwracalnej utraty danych jak tez ich kradzieży określiła jako średnie lub niskie. Co ciekawe, odpowiedź
o niskim ryzyku zdecydowanie dominowała wśród przedstawicieli kierownictwa firm – 42% dla ryzyka utraty i 47% dla ryzyka kradzieży danych.

Mimo że większość osób określiła te ryzyka jako co najwyżej średnie, to jednak aż 88% respondentów wykonuje kopie swoich danych, a 40% robi to regularnie. Ciekawie wygląda przy tym porównanie pomiędzy osobami pełniących funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji,
a przedstawicielami pozostałych badanych grup. Regularne kopie wykonuje 62% ABI-ch i tylko 35% pozostałych.


Największe zagrożenia dla danych osobowych

Wśród największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych respondenci zdecydowanie najczęściej wymieniali firmy i organizacje nieprzywiązujące wagi do ochrony przetwarzanych danych osobowych (32%), przestępczość internetową (31%) oraz różnego rodzaju organizacje, które
z chęci zysku wykorzystują dane bez zgody osób, których te dane dotyczą (27%).


Naruszenia prawa do prywatności

Zapytaliśmy respondentów również o to, czy kiedykolwiek naruszono ich prawo do prywatności – wykradziono dane osobowe, wykorzystano dane w innym celu niż ten, dla którego były gromadzone, udostępniono je osobom nieuprawnionym, itp. Okazało się, że zaledwie 26% osób zaobserwowało takie sytuacje. Ich dane zostały wykorzystane głównie w celach reklamowych – otrzymywali wiele maili i telefonów reklamowych (74% i 80% wskazań). Mimo związanych z tym niedogodności niemal 60% osób nie zgłosiło nigdzie tego incydentu. Na pytanie o powody, niemal na równi wskazali brak wiary w realny skutek takiego zgłoszenia oraz obawę o zbyt dużą ilość związanych z tym formalności – obie odpowiedzi uzyskały po 29% wskazań.

 Świadomość rośnie

Z odpowiedzi osób, które w ramach swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe można byłoby wyciągnąć wniosek, że świadomość tematyki ochrony danych jest u nas całkiem dobra. Aż 96% zapytanych osób uznało, że sporo na ten temat wiedzą. Niemniej 76% zadeklarowała chęć dalszego szkolenia, co świadczy o tym, że jednocześnie zdają sobie sprawę z braków w swojej wiedzy oraz, że uważają ten obszar za istotny. Zdecydowanie warto poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by skutecznie chronić zarówno swoją własną prywatność, jak też dane swoich klientów, pracowników czy partnerów biznesowych.

Zapraszamy do pobrania pełnego raportu.

 

 

Autor: Maciej Kaczmarski
Prezes Zarządu  – ODO 24 sp. z o.o.
ODO 24.pl
 

Zdjęcie autora

Autor publikacji:

Redakcja iSzkolenia.pl — profesjonalny portal branży szkoleniowej