Artykuły Branżowe

Szkolenie: Prof. Jerzy Bralczyk - Sztuka mówienia i perswazja językowa data publikacji: 2017-03-31, autor wpisu: Redakcja iSzkolenia.pl

Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia br. w Warszawie 

1. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

- pojęcie i rodzaje dokumentacji

- dokument elektroniczny, dokument papierowy

- podział dokumentacji projektów unijnych

- ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej)

2. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową

- własna instrukcja kancelaryjna

- własny rzeczowy wykaz akt

- własna instrukcja archiwalna

- obieg dokumentacji w Podmiocie

- warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym

3. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

- Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze

- Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej

- Program Ramowy

- Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych

- Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna

4. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

- standardy postępowania z dokumentacją archiwalną

- kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji

- porządkowanie i przechowywanie akt

- przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego

- przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

- zasady brakowania dokumentacji

- udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji

5. Rzeczowy wykaz akt - konstrukcja i stosowanie

- rozszerzenie wykazu o sprawy związane z dokumentacją unijną

- dobór symbolu klasyfikacyjnego

- zakładanie spisu spraw

- układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy

- opisywanie teczek aktowych

6. Ćwiczenia

- grupowanie dokumentacji

- opis teczki aktowej

- sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych

- nadawanie symboli klasyfikacyjnych i kwalifikacja akt

7. Dyskusja

SZKOLENIE PROWADZI:

ROMAN STEMPEL - Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Metodologia:

prof. Jerzy Bralczyk - wybitny językoznawca i specjalista w zakresie reklamy, mediów i polityki. Od 1996 roku należy do Rady Języka Polskiego, a od 2003 roku - zasiada w jej prezydium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile. Jest autorem licznych felietonów pisanych dla miesięcznika "Wiedza i Życie" oraz publikacji książkowych o języku polskim.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
w cenie szkolenia: certyfikat + materiały + serwis kawowy + obiad

 

Zdjęcie autora

Autor publikacji:

Redakcja iSzkolenia.pl — profesjonalny portal branży szkoleniowej