Wydarzenia

XVII Krakowska Konferencja - NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE data publikacji: 2017-02-22, autor wpisu: Redakcja iSzkolenia.pl

6 marca 2017 r. prowadzący: prof. Ryszard Markiewicz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
godz. 9.00 - 13.00


I. ABC czynności prawnych w prawie autorskim
1. Umowy licencyjne
2. Umowy o przeniesienie prawa
3. Wspólne reguły dla umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie
4. Szczególne postacie umów autorskich
5. Sporne kwestie umów prawa autorskiego
6. Jednostronne czynności prawne

II. Pomysł i materiał urzędowy jako utwory

1. Pomysł jako utwór
a. autorskoprawne przesłanki utworu w pomyśle
b. sens dopatrywania się cechy indywidualnej twórczości w pomyśle
2. Materiał urzędowy jako utwór

III. Remiks a prawo autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe
2. Autorskie dobra osobiste
3. Licencja ustawowa dla remiksu?

IV. Fotografia portretowa i prawo cytatu - orzeczenie SA w Krakowie z dn. 10 czerwca 2016 r.

1. Autorskie prawa majątkowe
a. cytat w „w celu wyjaśniania i nauczania”
b. obowiązek podania imienia i nazwiska twórcy oraz źródła
2. Autorskie dobra osobiste
3. Czy i jak rozszerzać granice dozwolonego cytatu

V. Parodia i prawo autorskie

VI. Prawa na dobrach niematerialnych w kodeksie cywilnym?

VII. Nowe orzeczenia TS UE

VIII. Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworu

godz. 13.30 - 15.00 prowadząca: prof. Ewa Nowińska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
1. Konsekwencje monopolu autorskiego dla obrotu gospodarczego
2. Pułapki ochrony prawnoautorskiej w zakresie architektonicznej i dokumentacji projektowej
3. Ochrona opracowań z zakresu wzornictwa przemysłowego: czy warto rejestrować w świetle prawnoautorskiej ochrony?
4. Ochrona przed naśladownictwem rozwiązań rynkowych: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

godz. 15.00 - 17.00 prowadzący: mec. Piotr Łada (Kancelaria Adwokacka Piotr Łada)
1. Relacje pomiędzy prawem autorskim a współczesnymi działaniami artystycznymi (sztuka współuczestnicząca, sztuka konceptualna, action painting,
body art, sztuka ziemi, sztuka odprzedmiotowiona)
2. Oryginał, egzemplarz, kopia, reprodukcja, odtworzenie - analiza pojęcia oryginału egzemplarza dzieła sztuki i jego twórcy w kontekście praw autorskich
3. Droit de suite - prawo do wynagrodzenia twórcy przy zawodowej odsprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego lub fotograficznego.
Uregulowania a praktyka stosowania w działalności domów aukcyjnych i galerii
4. Sztuka w przestrzeni publicznej (street art, graffiti) - problematyka prawa własności i ochrony prawa autorskiego
5. Autorskie prawa osobiste twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej w kontekście działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej6. Fotografia dzieł sztuki i rejestracja wydarzeń artystycznych - prawa artystów i osób dokonujących utrwaleń

7 marca 2017 r. prowadzący: dr Marek Bukowski (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.) godz. 9.00 - 13.00

1. Modernizacja prawa autorskiego: projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym a polskie prawo autorskie
- Dozwolony użytek w działalności naukowej i edukacyjnej
- Utwory niedostępne w obrocie handlowym
- Prawo pokrewne wydawców prasowych
- Obowiązki i odpowiedzialność dostawców serwisów internetowych za przechowywanie i udostępniane treści przez użytkowników

2. Nowe zasady funkcjonowania zbiorowego zarządzania w projektowanej ustawie
- Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania i niezależnego podmiotu zarządzającego
- Zakres zbiorowego zarządzania i podstawy prawne reprezentacji OZZ

godz. 13.30 - 14.45 prowadząca: adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

Wyczerpanie prawa kontroli dalszego obrotu egzemplarzem utworu
- autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami utworu
- egzemplarz a kopia utworu:
a/ różnice teoretyczne między pojęciami oraz ich konsekwencje na gruncie prawa autorskiego i praktyki eksploatacji utworów
b/ użyczanie cyfrowych kopii utworów przez biblioteki w świetle orzeczenia TSUE z dnia z dnia 10 listopada 2016 r. (C174/15) a tradycyjne rozumienie „użyczenia" w prawie autorskim
- przesłanki i skutki wyczerpania prawa zezwalania na dalszy obrót egzemplarzami utworu

godz. 14.45 -16.00 prowadzący: radca prawny Paweł Markiewicz (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

Umowy o dzieło dotyczące prac naukowych, twórczych i artystycznych w postępowaniach kontrolnych ZUS
1. Umowa o dzieło a inne umowy rezultatu - zakres umów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem
2. Kryteria kwalifikacji umowy jako umowy o dzieło
3. Umowy autorskie i umowy z wykonawcami a umowy o dzieło
4. Cel umowy a jej rezultat. Czy system ubezpieczeń społecznych ogranicza swobodę umów?

Metodologia:

prof. Ryszard Markiewicz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

prof. Ewa Nowińska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

mec. Piotr Łada (Kancelaria Adwokacka Piotr Łada)

dr Marek Bukowski (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

radca prawny Paweł Markiewicz (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

więcej...

 

Zdjęcie autora

Autor publikacji:

Redakcja iSzkolenia.pl — profesjonalny portal branży szkoleniowej