Regulamin Portalu iSzkolenia.pl – w wersji obowiązującej od 15 kwietnia 2016 roku

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług Portalu iSzkolenia.pl

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu iSzkolenia.pl określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług przez Portal iSzkolenia.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.Użytkownik korzystający z Portalu iSzkolenia.pl wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Celem Portalu iSzkolenia.pl jest stworzenie elektronicznej platformy komunikowania, na której firmy działające w szeroko rozumianej branży usług szkoleniowych (w szczególności firmy szkoleniowe, podmioty dysponujące ośrodkami szkoleniowymi, bądź salami konferencyjnymi, trenerzy, podmioty organizujące eventy i szkolenia typu outdoor, imprezy integracyjne) prezentować będą swoje usługi i osiągnięcia, a potencjalni odbiorcy tych usług będą dokonywać analizy tych usług oraz będą – stosownie do swoich potrzeb - podejmować decyzje o skorzystaniu z tych usług w sposób przez siebie wybrany.

4.W Portalu iSzkolenia.pl nie będą publikowane jakiekolwiek materiały, oferty, publikacje bądź inne treści o charakterze bezprawnym, w szczególności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zagranicznego, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przyjętymi powszechnie zwyczajami, wzywające lub mogące wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierające treści propagujące przemoc, naruszające prawa innych osób, godzące w uczucia religijne osób.

II. Definicje

1.Administrator - podmiot będący właścicielem Portalu iSzkolenia.pl, tj. Centrum Innowacji STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Siedziba: ul. Skarszewska 23, 83-110 Tczew, identyfikujący się numerem REGON: 220918992, NIP: 5932559949, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000344169.

2.Adres elektroniczny - oznaczenie danych identyfikujących dany podmiot w systemie teleinformatycznym, pozwalające na porozumiewaniu się tych podmiotów za pośrednictwem systemów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.Adres IP - przyznany każdemu komputerowi indywidualny numer identyfikujący pozwalający na identyfikację danego komputera w sieci komputerowej.

4.Informacja handlowa – informacja bądź informacje mające na celu przedstawienie danych dotyczących prezentacji przez Sprzedającego usług szkoleniowych. Informacja handlowa zawiera oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, wyraźny opis form działalności promocyjnej oraz wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron.

5.Konto – przypisane określonemu Użytkownikowi Portalu konto elektroniczne, stanowiące zbiór informacji, na którym to koncie gromadzone są dane tych Użytkowników, w szczególności dane dotyczące działań Użytkowników w Portalu. Konta przypisane są Użytkownikom oferującym w Portalu swoje usługi oraz tym Użytkownikom, którzy zamierzają nabyć usługi szkoleniowe, bądź zamierzają otrzymywać informacje publikowane na Portalu.

6.Kupujący - użytkownik zamierzający nabyć określoną usługę szkoleniową.

7.Prezentacja – przedstawione na Portalu szeroko rozumiane usługi szkoleniowe świadczone przez Sprzedającego.

8.Portal - Portal iSzkolenia.pl podejmujący działania polegające w szczególności na prowadzeniu serwisu szkoleniowego, przedstawiania prezentacji usług szkoleniowych, komunikowania firm działających w szeroko rozumianej branży usług szkoleniowych umieszczony pod adresem http://iszkolenia.pl, za pomocą którego Administrator świadczy przedmiotowe usługi.

9.Podmiot korzystający z Portalu – użytkownik dokonujący określonych czynności faktycznych, bądź prawnych w Portalu na podstawie niniejszego Regulaminu.

10.Pośrednictwo Portalu - doprowadzenie przez Portal do skojarzenia Sprzedającego usługi szkolenia otwartego lub zamkniętego z potencjalnym Kupującym. Za wykonanie tej usługi przez Portal uważa się potwierdzenie przez Sprzedającego - za pośrednictwem Portalu - Kupującemu możliwości zrealizowania usługi szkolenia otwartego lub zamkniętego. Dopuszcza się możliwość oferowania za pośrednictwem Portalu innych usług szkoleniowych w miarę rozwoju techniczno–organizacyjnego Portalu.

11.Pomoc Portalu - zawarcie umowy przez Sprzedającego i Kupującego bez udziału Portalu, wyłącznie na podstawie informacji Sprzedającego zamieszczonych w Portalu.

12.Regulamin – niniejszy regulamin Portalu iSzkolenia.pl, będący jednocześnie umową pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem portalu, określający sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki rozliczania się Użytkownika z Administratorem. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie Użytkownikowi przed skorzystaniem z usług Portalu. Dokonując rejestracji w Portalu Podmiot korzystający z Portalu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, i zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu. Na żądanie Użytkownika przed skorzystaniem z usług Portalu, niniejszy Regulamin może być dostarczony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

13.Rejestracja - czynności podjęte przez Użytkownika Portalu, powodujące założenie dla tego użytkownika Konta na Portalu.

14.Sprzedający - użytkownik prezentujący na Portalu swoje usługi szkoleniowe.

15.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne, (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243).

16.Świadczenie usługi drogą elektroniczną - realizacja usługi za pomocą systemu teleinformatycznego, bez jednoczesnej obecności stron.

17.Szkolenie otwarte – szkolenie ogólnodostępne skierowane do indywidualnie oznaczonych osób, pracowników firm, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, o z góry ustalonym zakresie, przebiegu szkolenia oraz cenie.

18.Szkolenie zamknięte – jest szkoleniem przygotowanym specjalnie dla oznaczonych potrzeb Kupującego. Program, termin, miejsce szkolenia oraz cena szkolenia ustalone są z Kupującym.

19.Szkolenie e-Learning – materiały i treści dydaktyczne przekazywane w ramach usługi szkoleniowej w formie elektronicznej.

20.Sprzedaż usługi pt. "Giełda szkoleń" – udzielenie dostępu przez Administratora do platformy elektronicznej umożliwiającej publikację indywidualnych zapytań potencjalnych Kupujących na organizację szkoleń zamkniętych, które mogą być zorganizowane przez Sprzedających. Informacje o zapytaniu nieodpłatnie otrzymają zainteresowani Sprzedający.

21.Usługa szkoleniowa – zespół czynności składających się na szeroko rozumiane szkolenie, w szczególności prezentowanie przez Sprzedającego szkoleń, proponowane przez Sprzedającego skorzystanie z ośrodka szkoleniowego, sali konferencyjnej, czynności szkoleniowe oferowane przez trenerów, czynności oferowane przez firmy organizujące eventy i szkolenia typu indor i outdoor, imprezy integracyjne.

22.Usługa świadczona przez Administratora - zespół czynności świadczonych przez Administratora – publikacja, prezentacja, promocja i sprzedaż usług – w ramach działalności Portalu, mających zapewnić realizację celów Portalu,

Użytkownik – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z usług Portalu, w tym Sprzedający i Kupujący.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Portal

1.Portal iSzkolenia.pl przedstawia prezentacje usług szkoleniowych, a także prezentację firm szkoleniowych, trenerów, coachów, organizatorów szkoleń, ośrodków konferencyjnych, sal szkoleniowych, szkoleń typu e- learning, publikujący informacje z szeroko pojętej branży szkoleniowej, umożliwiający zawieranie umów za pośrednictwem Portalu, jak i przy jego pomocy.

2.Portal obejmuje w szczególności:

1) publikacje prezentacji Sprzedających dotyczących szeroko rozumianych usług szkoleniowych w celu umożliwienia sprzedaży tych usług,

2) doprowadzanie przez Portal do skojarzenia Sprzedającego usługi szkolenia otwartego z potencjalnym Kupującym,

3) prowadzenie sprzedaży usługi e-learning,

4) prowadzenie „Giełdy szkoleń”,

5) prezentacje ofert pracy,

6) prezentacje informacji z zakresu szeroko pojętej branży szkoleniowej.

IV. Czynności poprzedzające świadczenie usług przez Portal

1.Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, który dokonał tejże rejestracji, a Administratorem – przedmiotem transakcji są usługi świadczone przez Administratora poprzez Portal na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Warunkami rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora Portalu są:

1) Dla Sprzedającego usługi szkoleniowe: rejestracja w Portalu (wypełnienie formularza rejestracyjnego); akceptacja niniejszego Regulaminu; ostateczna akceptacja poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres podany podczas procesu rejestracji. wybór i nabycie poprzez Portal określonego pakietu (systemu rozliczeniowego), umożliwiającego publikację ofert w Portalu przez Sprzedającego.

2) Dla Sprzedającego, który korzysta z Giełdy szkoleń lub jest zainteresowany publikowaniem ofert pracy: zarejestrować się (wypełnić formularz rejestracyjny); zaakceptować Regulamin; uzupełnić dane teleadresowe utworzonego Konta; nabycie poprzez Portal określonego pakietu, umożliwiającego udział w „Giełdzie szkoleń” lub publikowanie ofert pracy.

3) Dla Kupującego określone usługi szkoleniowe, zamierzającego skorzystać z "Giełdy Szkoleń" lub opublikować informacje w sekcji „Oferty pracy”: zarejestrować się (wypełnić formularz rejestracyjny); zaakceptować Regulamin; zgłosić udział w szkoleniu (wypełnić formularz zgłoszeniowy), zamieścić zapytanie w „Giełdzie szkoleń” lub opublikować informacje w sekcji „Oferty pracy”.

4) Dla Sprzedającego, który prezentuje wyłącznie swoje dane dotyczące swojej firmy, a nie prezentuje usług szkoleniowych: zarejestrować się (wypełnić formularz rejestracyjny); zaakceptować Regulamin; uzupełnić dane teleadresowe utworzonego Konta.

5) Dla pozostałych użytkowników korzystających z Portalu poprzez wizyty na Portalu i korzystanie z nieodpłatnych usług nie wymaga się wypełniania formularzy rejestracyjnych. Osoby te mogą dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3.Użytkownik wypełniając właściwy formularz rejestracyjny oświadcza, że:

1) Wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe;

2) Świadczone przez niego usługi są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich;

3) Zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje ten Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.Administrator w każdym czasie świadczenia usługi wobec Użytkownika może od niego żądać przedstawienia dodatkowych informacji, bądź dokumentów, w szczególności dokumentów rejestrowych użytkownika w formie papierowej.

5.Administrator umożliwia Użytkownikowi publikację jego ofert usług szkoleniowych w Portalu po zaksięgowaniu  płatności za nabycie przez Użytkownika określonego pakietu. .

6.Za ewentualne zdarzenia losowe uniemożliwiające publikację, o której mowa w ust. 5, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

7.Po automatycznym utworzeniu konta dla Użytkownika Administrator może je w każdej chwili zablokować, o ile utworzenie konta sprzeczne jest z porządkiem prawnym, zwyczajami, narusza prawa i interesy osób trzecich, bądź Administratora.

8.Wraz z automatycznym utworzeniem konta użytkownikowi przydzielany jest identyfikator oraz hasło dostępu.

9.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Użytkownika nazwy konta.

10.Formularz rejestracyjny dostępny jest na Portalu pod adresem http://iszkolenia.pl/rejestracja.

V. Współpraca z Portalem

1.Świadczenie płatnych usług przez Portal, związanych z prezentacją usług szkoleniowych, rozpoczyna się z chwilą nabycia określonej usługi (pakietu) poprzez Portal. Szczegółowe informacje o zakresie i cenach usług dostępne są na stronie http://iszkolenia.pl/oferta-dla -firm.

2.Umożliwienie prezentacji usług szkoleniowych w Portalu przysługuje wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, którzy nabyli poprzez Portal określoną usługę. W ramach prezentacji usługi szkoleniowej Sprzedający zobowiązuje się przedstawić potencjalnemu Kupującemu:

1) w ofercie zamieszczonej w Bazie ofert: ,nazwę usługi szkoleniowej, typ usługi szkoleniowej, tematyka usługi szkoleniowej, czas trwania usługi szkoleniowej, miejsce i termin wykonania usługi szkoleniowej, opis usługi szkoleniowej, program usługi szkoleniowej, cenę usługi szkoleniowej.

2) w ofercie zamieszczonej w Bazie obiektów: nazwę obiektu, opis obiektu, adres, kontakt.

- Administrator może w szczególnych wypadkach zobowiązać Sprzedającego do podania dodatkowych danych dotyczących oferty.

3.Sprzedający, który jest zarejestrowany w Portalu, ma prawo w dowolnej chwili dodawać, edytować lub usuwać swoje prezentacje w Portalu przez panel Użytkownika.

4.Odpowiedzialność za treść publikowanych prezentacji leży wyłącznie po stronie Sprzedającego.

5.Publikacja prezentacji Sprzedającego, obejmująca usługi inne niż szkolenia otwarte w Portalu, jest możliwa z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług.

6.Administrator Portalu ma prawo zaprzestać publikacji prezentacji Sprzedającego, gdy:

1) Zamieszczone treści są niezgodne z wymaganiami formalnymi, merytorycznymi lub prawnymi,

2) Sprzedający ma nieuregulowane zobowiązania wobec Portalu, a termin zapłaty stał się wymagalny,

3) Konto Sprzedającego zostało usunięte z Portalu.

VI. Promocja w Portalu

1.Sprzedający akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udział w programie lojalnościowym Portalu, w ramach którego otrzymuje punkty na promocję w Portalu. Informacje na temat programu lojalnościowego dostępne są pod adresem http://iszkolenia.pl/program-lojalnosciowy.

2.Formy i ceny promocji przedstawione są pod adresem http://iszkolenia.pl/narzedzia-promocji.

3.Sprzedający sam decyduje o tym, na jakie formy promocji przeznaczy punkty.

4.W przypadku przysłania materiałów promocyjnych, które nie spełniają wymagań Administratora pod względem merytorycznym, technicznym lub prawnym, Administrator zobowiąże Użytkownika do wprowadzenia poprawek. Zmienione materiały Administrator prześle do akceptacji Użytkownikowi. Emisja rozpocznie się dopiero wówczas, gdy Użytkownik w pełni zaakceptuje materiały zgodne z wymaganiami Portalu.

5.Nabywanie w Portalu narzędzi promocyjnych jest możliwe za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia i aktywowane po zaksięgowaniu płatności.

6.Zobowiązania za płatne formy promocji regulowane są na podstawie doręczonej Użytkownikowi faktury VAT wystawionej na podstawie zamówienia złożonego w Portalu, płatnej w ciągu 7 dni od jej doręczenia.

7.Aktywacja narzędzia promocyjnego dla Użytkownika przez Portal następuje z chwilą akceptacji przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania z tytułu nabycia narzędzi promocyjnych w wyznaczonym terminie Administrator może zawiesić konto Użytkownika w Portalu do czasu zapłaty przez Użytkownika należności, o której wyżej mowa.

VII. Zawieranie umów sprzedaży usług szkoleniowych

1.Proces prezentowania usług szkoleniowych oferowanych przez Sprzedającego jest przeprowadzany za pośrednictwem Portalu prowadzonego przez Administratora. Zawarcie umów sprzedaży usług szkoleniowych dokonywana jest bez udziału Portalu.

2.Administrator na żadnym etapie procesu kojarzenia stron nie ingeruje w warunki rozliczenia i realizacji zawartej umowy sprzedaży usług szkoleniowych.

3.Sprzedający jest zobowiązany odpowiedzieć poprzez Portal w formie elektronicznej w ciągu 48 godzin, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, na zapytanie potencjalnego Kupującego zainteresowanego ofertą Sprzedającego.

4.Po zapoznaniu się z prezentacją potencjalny Kupujący – który zobowiązany jest zarejestrować się w Portalu – w momencie zainteresowania prezentacją poprzez przycisk WEŹ UDZIAŁ dokonuje zgłoszenia udziału w danym szkoleniu. Dane te są przekazywane poprzez Portal potencjalnemu Sprzedającemu, jednakże bez danych identyfikujących Kupującego.

5.Administrator przekazuje powyższe oświadczenie Sprzedającego potencjalnemu Kupującemu wraz z załącznikami Sprzedającego udostępnionymi w panelu administracyjnym konta Sprzedającego (np.: formularz lub umowa zgłoszenia), a Sprzedającemu przekazuje dane potencjalnego Kupującego. Z tą chwilą kończy się rola Portalu w procesie kojarzenia stron umowy.

6.W trakcie trwania procesu kojarzenia w Portalu dane kontaktowe Sprzedającego (telefon, e-mail, adres www) są ukryte, jednak cały czas dostępne.

VIII. Usługi oferowane przez Portal

1.Portal oferuje następujące odpłatne usługi:

1) prezentacja w pełni uzupełnionego profilu firmy – odpłatność ponosi Sprzedający usługi szkoleniowe, w formie abonamentu,

2) prezentacja usług szkoleniowych – odpłatność ponosi Sprzedający te usługi, w formie abonamentu,

3) zamieszczanie ogłoszeń na "Giełdzie szkoleń" – odpłatność za tę usługę ponosi podmiot zamieszczający ogłoszenie o zamiarze nabycia usługi. Potencjalni Sprzedający usługi szkoleniowe otrzymując informację o publikowanych ogłoszeniach na "Giełdzie szkoleń" nie ponoszą z tego tytułu opłat,

4) sprzedaż szkoleń typu e-learning poprzez przekazywanie Kupującemu dostępu do tych szkoleń – odpłatność ponosi Kupujący na rzecz podmiotu oferującego szkolenia typu e-learning w Portalu,

5) publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych w dziale z ofertami pracy – odpłatność ponosi Użytkownik, który chce zamieścić ogłoszenie, dostęp do szczegółowych raportów zawierające statystyki dotyczące branż i tematów publikowanych w Portalu. Odpłatność ponosi Użytkownik portalu, który zamawia dostęp do raportu,

6) zamieszczanie reklam wizualnych w wyznaczonych przez Administratora miejscach na Portalu. Podmiotem, który ponosi płatność z tytułu zamówienia usługi reklamy wizualnej, może być zarówno Użytkownik Portalu, jak i podmiot nie związany w żaden sposób w Portalem,

7) możliwość promocji prezentowanych usług szkoleniowych w ramach portalu iSzkolenia.pl poprzez nabycie narzędzi promocyjnych takich jak: mega pozycjonowanie, pozycjonowanie z kolorem, ogłoszenie z ramką, First Minute, Last Minute. Odpłatność ponosi Sprzedający.

2.Portal oferuje następujące nieodpłatne usługi:

1) publikacja CV w sekcji Oferty, umożliwiona zarejestrowanym Użytkownikom Portalu,

2) dostęp do aktualnych wydarzeń i artykułów z branży szkoleniowej umożliwiony wszystkim Użytkownikom Portalu,

3) dostęp do grup dyskusyjnych (możliwości przeglądania i uczestniczenia w forum) umożliwiony zarejestrowanym Użytkownikom Portalu,

4) wysyłanie informacji (newslettera) do  zarejestrowanych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.

3.Dokonując prezentacji usługi szkoleniowej Sprzedający zobowiązany jest zamieścić następujące dane charakteryzujące daną usługę: nazwę prezentacji, opis (charakterystyka, program, miejsce realizacji),cenę.

4.Zasady opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczą także potencjalnego Kupującego, zamieszczającego ogłoszenie na „Giełdzie Szkoleń”.

5.Dokonując prezentacji CV w sekcji „Oferty pracy” Użytkownik zobowiązany jest zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, opis oferty.

6.Realizacja i rozliczenie nabytej przez Kupującego usługi szkoleniowej następuję między zainteresowanymi stronami, bez udziału Administratora.

IX. Rozliczenia Użytkowników z Portalem

1.Zasady rozliczania się Użytkownika z Portalem, wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu usług świadczonych przez Portal następuje na podstawie obowiązujących warunków opcji pakietowych w momencie nabycia przez Użytkownika określonej usługi świadczonej przez Portal.

2.Wynagrodzenie naliczane jest za przyjęte dla danej usługi okresy rozliczeniowe. Okres  rozliczeniowy uzależniony jest od rodzaju usługi na, którą złożono zamówienie oraz okresu, w którym ma być świadczona usługa.

3.Płatność wynagrodzenia, o którym wyżej mowa następuje z góry. Portal w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia generuje fakturę Pro Forma, która zawiera listę zamówionych produktów oraz kwotę zobowiązania Użytkownika Portalu i przesyła go Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail.

4.Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

5.Użytkownik w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

6.Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego koncie lub wypełnionym formularzu zamówienia.

7.Zobowiązany Użytkownik jest zobligowany do zapłaty faktury w terminie 7 dni od jej wystawienia. Wynagrodzenie uiszczane jest na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

8.Po uiszczeniu przez Użytkownika wynagrodzenia, o którym wyżej mowa, Użytkownikowi w terminie 7 dni od dnia zapłaty zostanie przekazana faktura VAT, w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.

9.Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności konta Użytkownika. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności konta jest niezwłoczne uregulowanie wszystkich należności przez Użytkownika.

10.Nie wywiązanie się z zobowiązania, o którym mowa w powyższym ustępach, w wyznaczonym terminie skutkować może rozwiązaniem umowy, o której mowa w pkt. IV.1, oraz wytoczeniem powództwa sądowego o zapłatę.

11.Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiana, o której mowa w zdaniu uprzednim następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu.

X. Obowiązki związane z korzystaniem z Portalu. Rozwiązywanie współpracy

1.Administrator ma prawo:

1) do weryfikacji lub odmowy publikacji treści zamieszczanych w Portalu, w szczególności, jeśli są niezgodne z wymogami merytorycznymi, formalnymi, prawnymi, zwyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego,

2) do wysyłania informacji o zmianach w Portalu na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zmieniony w trakcie korzystania z usług Portalu,

3) do tymczasowego zawieszenia lub całkowitej likwidacji konta Użytkowników, jeśli naruszone zostały zasady niniejszego Regulaminu, bądź innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Portalu,

4) do zaprzestania współpracy za 7-dniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyn.

2.Administrator ma obowiązek:

1) ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

2) podejmować działania dążące do usprawnienia Portalu pod względem funkcjonalnym i estetycznym,

3) informować o zmianach w Portalu, w tym zmianach w Regulaminie, przynajmniej 7 dni przed ich wejściem w życie; informacja o zmianach Regulaminu będzie zamieszczana w Portalu.

3.Użytkownik zarejestrowany w Portalu ma prawo:

1) wglądu do swoich danych oraz ich zmiany,

2) do dodawania lub aktualizowania danych, które muszą być rzetelne i zgodne z rzeczywistością,

3) do zamieszczania w ramach Portalu treści zgodnych z wymogami Administratora oraz zgodnych z przepisami prawa, zwyczajami lub zasadami współżycia społecznego,

4) do rezygnacji z korzystania z usług Portalu z zastosowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyn; wypowiedzenia dokonuje się na piśmie w formie elektronicznej,

5) w wypadku zmiany postanowień Regulaminu, do zaprzestania współpracy z Portalem za 14 dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie; okres 14 dni liczy się od dnia, w którym Użytkownik został poinformowany o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu,

6) do zaprzestania współpracy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w wypadku naruszania przez Administratora postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Użytkownik zarejestrowany w Portalu ma obowiązek:

1) nie podawać danych dostępowych (loginu i hasła) do swojego konta osobom trzecim,

2) upewnić się, że informacje zamieszczane w Portalu nie godzą w uczucia i prawa osób trzecich,

3) stosować się do szeroko rozumianych zasad Netykiety,

4) nie dostarczać do Portalu treści o charakterze bezprawnym (zakaz dostarczania treści bezprawnych).

5.Właścicielem treści na stronie jest Administrator, zatem wszelkie formy ich powielania lub prezentowania są zabronione. Korzystanie z informacji zawartych w Portalu iSzkolenia.pl jest możliwe wyłącznie za zgodą Administratora, zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

6.Informacja o zawieszeniu lub likwidacji konta Użytkownika jest przekazywana przez Administratora drogą elektroniczną poprzez nadesłanie na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji lub zmieniony w trakcie korzystania z usług Portalu. Użytkownik, który chce dokonać wypowiedzenia współpracy jest zobowiązany nadesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Administratora – wspolpraca@iszkolenia.pl zeskanowane pismo z wolą rezygnacji. Rezygnacja jest bezpłatna.

XI. Zasady odpowiedzialności

1.Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności za które Administrator nie odpowiada.

2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczane przez Użytkowników Portalu. Na wniosek Użytkownika Portalu lub osoby trzeciej, mającego uzasadnione zastrzeżenia do treści komentarza, Administrator może podjąć decyzję o usunięciu komentarza.

3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane zarejestrowanych Użytkowników umieszczane w bazie danych Portalu podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z usług Portalu, z uwzględnieniem wszelkich wymogów objętych w przepisach prawa.

4.Użytkownik Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści.

5.Sprzedający ponosi odpowiedzialność za produkty lub usługi prezentowane przez niego na Portalu.

6.Administrator nie ponosi także odpowiedzialności w wypadkach określonych w art. art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

XII. Techniczne wymagania dotyczące korzystania z Portalu. Ocena ryzyka i przeciwdziałanie ryzyku

1.Ustala się następujące wymagania techniczne, konieczne dla korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator Portalu:

1) połączenie z siecią internetową,

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów HTML,

3) komputer PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux.

2.Administrator informuje, że korzystanie z Portalu wiąże się z ryzykiem wynikającym z posługiwania się siecią teleinformatyczną oraz oprogramowaniem. Administrator informuje, że mogą pojawiać się nowe zagrożenia, które nie są znane w chwili obecnej. Zaleca się także stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z sieci internetowej.

3.Administrator poleca, aby zachować szczególną ostrożność przy dysponowaniu danymi umożliwiającymi Sprzedającemu lub Kupującemu korzystanie z usług Portalu. W szczególności Administrator poleca, aby dane identyfikacyjne poszczególnych klientów były dostępne wyłącznie osobom upoważnionym - zgodnie z odrębnymi przepisami prawa - do składania oświadczeń wywołujących skutki prawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie tych danych przez osoby trzecie z przyczyn, bądź zaniechań leżących po stronie zarejestrowanego Użytkownika Portalu. W szczególności Administrator poleca, aby zachować ostrożność przy korzystaniu z komputera, kiedy związane jest to z logowaniem. Po zakończeniu korzystania z Portalu konieczne jest każdorazowe wylogowanie się ze swoich ustawień. Sugerujemy, aby nie ujawniać osobom trzecim – pod jakimkolwiek pozorem - danych, jakie Użytkownik podał przy rejestracji w Portalu.

Portal iSzkolenia.pl jest miejscem w Internecie powszechnie dostępnym. Wynika z tego fakt, że niektóre informacje o Użytkownikach są dostępne dla każdego, kto odwiedzi Portal. Ponadto należy pamiętać, że dane zawarte na stronach Portalu są indeksowane przez roboty wyszukiwarek, co może spowodować wyświetlenie tych informacji w wynikach wyszukiwania. Za tak pozyskane dane przez osoby trzecie Portal nie ponosi odpowiedzialności. Portal nie ponosi odpowiedzialności także za następstwa utraty danych przez Użytkownika, bądź skorzystanie z tych danych przez osoby nieuprawnione.

4.Administrator poleca, aby w wypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń, ryzyk, bądź wątpliwości, kontaktować się niezwłocznie z Administratorem poprzez adres mailowy wspolpraca@iszkolenia.pl.

5.Administrator poleca, aby nie rozwiązywać pojawiających się problemów związanych z korzystaniem z Portalu, bądź problemów powstałych z zagrożeniem (ryzykiem) samodzielnie, bez wiedzy i udziału Administratora.

6.Odpowiedzi na zgłoszone pytania, wątpliwości, zagrożenia będą udzielane przez Administratora w terminie 48 godzin od otrzymania maila.

7.Naruszenie poleceń określonych w ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału skutkować, będzie brakiem odpowiedzialności Administratora Portalu za powstałą szkodę.

XIII. Polityka prywatności

1.Administrator w działalności Portalu kieruje się zapewnieniem jego Użytkownikom całkowitej ochrony prywatności i pełnego bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług Portalu. Celem Administratora jest, aby każdy korzystający z Portalu miał poprzez system zabezpieczeń w postaci rejestracji i logowania, możliwość niezakłóconej realizacji swoich celów za pośrednictwem Portalu.

2.W związku z tym Portal iSzkolenia.pl pragnie zapewnić, że powierzone dane wykorzystywane są jedynie w celach określonych w Regulaminie i nie wykraczających poza ramy przepisów prawa polskiego.

3.Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

4.Przy zbieraniu danych Administrator obowiązany jest do poinformowania osoby, której dane są zbierane, o swoich danych rejestrowych, celu zbierania danych, prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych.

5.Administrator danych osobowych zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały one zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, historycznych, dydaktycznych, statystycznych oraz po uzyskaniu jej zgody.

6.Udostępnianie danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, może odbywać się wyłącznie na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7.Dane osobowe uzyskane w związku z funkcjonowaniem Portalu podlegają zabezpieczeniu, w szczególności przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

8.Przetwarzaniem danych zajmować się będą wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie administratora danych i wpisane do stosownej ewidencji. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu zabezpieczenia tych danych.

9.Administrator danych zgłasza zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Administrator zgłasza Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych każdą zmianę informacji o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

10.Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące zachowania poufności informacji prosimy kierować do Administratora na adres e-mail wspolpraca@iszkolenia.pl. Administrator będzie na nie odpowiadać, względnie będzie stosować je w działalności Portalu.

11.Administrator nie będzie udostępniać innym Sprzedającym danych dotyczących zainteresowania prezentacjami konkretnego Sprzedającego, bądź danych pozwalających na zidentyfikowanie tego Sprzedającego.

XIV. Prawa autorskie

1.Wszelkie Informacje zawarte w Portalu – treści, pliki graficzne i dźwiękowe, animacje - są chronione prawami autorskimi ich twórców. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Administratora Portalu iSzkolenia.pl jest zabronione.

2.Zabronione jest dokonywanie jakiejkolwiek dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, kopiowania, reprodukowania itp. jakichkolwiek elementów Portalu, jak też ingerowanie w Portal, w szczególności poprzez korzystanie z algorytmów, programów, urządzeń, które zakłócają lub mogą zakłócić zwykłe działanie Portalu lub obciążać znacznie urządzenia systemu informatycznego lub połączeń sieciowych.

3.W celu uniknięcia wątpliwości Administrator informuje, że korzystanie lub rozporządzanie treściami wskazanymi w niniejszym paragrafie, wykraczające poza ramy dozwolonego osobistego użytku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu.

XV. Postępowanie reklamacyjne

1.Każdy z podmiotów korzystających z Portalu ma prawo składać Administratorowi reklamacje dotyczące usług świadczących za pośrednictwem Portalu. Dotyczy to w szczególności wypadków, jeśli Administrator nie wykonał świadczonych usług, albo nienależycie wykonał swoje obowiązki w zakresie świadczonych usług.

2.Reklamacje powinny być składane drogą mailową na adres reklamacje@iszkolenia.pl; o zachowaniu powyższych terminów decyduje data otrzymania reklamacji przez Administratora drogą elektroniczną.

3.Składana reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1/ pełne oznaczenie podmiotu składającego reklamację, 2/ opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, 3/ wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, 4/ żądanie podmiotu składającego reklamację Reklamacje złożone przez dany podmiot rozpatruje Administrator.

4.Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia drogą elektroniczną wniosku reklamacyjnego w formie pisemnej do siedziby Administratora, o czym Administrator poinformuje składającego reklamację, na piśmie o podjętej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.

5.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego Administrator poinformuje składającego reklamację, w terminie wyżej określonym o sposobie załatwienia reklamacji.

XVI. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 roku.

2.Zmiany niniejszego Regulaminu może dokonać wyłącznie Administrator. Zmiany w Regulaminie muszą być opublikowane w Portalu, na 7 dni przed datą ich wejścia w życie. Ponadto na 7 dni przed datą ich wejścia w życie Administrator zobowiązany jest dostarczyć wprowadzane zmiany każdemu zarejestrowanemu na Portalu Użytkownikowi drogą elektroniczną.

3.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

4.Wszelkie spory wynikające ze stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Administratora.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.