Szkolenie - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Zarządzanie organizacją » zarządzanie projektami
Zarządzanie Projektami » Zarządzanie Projektami
Czas trwania: 64 godziny dydaktyczne - 8 dni
Wartość: 6888.00 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Wszystkie terminy szkolenia
VI EDYCJA
4-5 marca 2019r. Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
18-19 marca 2019r. Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
1-2 kwietnia 2019r. Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
15-16 kwietnia 2019r. Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Opis i cele szkolenia
Koszt egzaminu - 950 zł.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania projektami oraz przygotować osoby zainteresowane do egzaminów IPMA na poziomie D. Kurs jest oparty o wytyczne IPMA® i zgodny z wytycznymi kompetencji IPMA (NCB 3.0) na poziom D. Zajęcia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z cyklem życia projektu oraz podstawowymi narzędziami stosowanymi w pracy kierownika projektu na każdym etapie jego realizacji.
Kurs jest podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D lub C. Przygotowuje do pełnienia funkcji członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu dla małych i średnich przedsięwzięć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na dokładne poznanie metodyki zarządzania projektami oraz stanowi podstawę dla dalszego rozwoju w tym obszarze. Zajęcia obejmują wszystkie kluczowe kompetencje w zakresie Project Management wskazywane przez wiodące organizacje branżowe (IPMA, PMI).
W trakcie całego kursu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z trenerami prowadzącymi zajęcia. Kontakt telefoniczny oraz mailowy z trenerem jest gwarantowany także w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. Pierwszych 5 godzin konsultacji jest bezpłatne. Po szkoleniu będziecie Państwo mogli skorzystać również z odpłatnego audytu realizowanego przez siebie projektu przeprowadzonego zgodnie z modelem Business Excellence. Audyt może zostać przeprowadzony w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Pozwoli on na weryfikację obecnego poziomu kompetencji w zakresie Zarządzania Projektami oraz wskaże obszary do usprawnień.

Wymagania wejściowe:
• Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe, ale korzystne jest, jeśli kandydat stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami.

Podstawowe kompetencje:
• Kandydat powinien posiadać wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji.

Wymagania dodatkowe:
• Kandydat może w praktyce użyć dowolnego elementu kompetencji w zarządzaniu projektami. Może pracować w niektórych obszarach jako specjalista.
• Kandydat pracuje jako członek zespołu projektu lub jako członek zespołu personelu projektu.
• Kandydat posiada szeroką wiedzę o zarządzaniu projektami i zdolność do jej zastosowania.

Opis egzaminu
Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy zestaw egzaminacyjny IPMA-poziom-D.

Struktura egzaminu po modyfikacji:
• egzamin zawiera więcej zadań obliczeniowych, mniej pytań testowych,
• ograniczona została liczba rozdziałów zawierających pytania testowe, które sprawdzają kompetencje techniczne,
• większy nacisk położony jest na umiejętności praktyczne,
• liczba punktów (120) pozostała taka sama,
• obszary kompetencji: Kompetencje techniczne (75%) – są weryfikowane w praktyce, a nie pytaniami testowymi, Kompetencje behawioralne (12,5%), Kompetencje kontekstowe (12,5%),
• zmieniła się forma egzaminu: Testy wyboru (25%), Pytania otwarte (16,5%), Zadania otwarte (16,5%), Zadania obliczeniowe (42%).

Program szkolenia:

1 Sesja - 2 dni szkoleniowe - (16 godz.)
1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• kilka słów o historii, dostępnych metodykach i certyfikacjach,
• omówienie zasad przystępowania do egzaminów IPMA D i C,
• podstawowe pojęcia z zarządzania projektami. Co to jest projekt, program, portfel,
• podział projektów,
• co daje zarządzanie projektami organizacji,
• kryteria sukcesu i porażki w projektach ,
• cykl życia projektu a cykl życia produktu ,
• projekty w organizacjach, czyli jak zorganizować prace projektowe i na co uważać:
• rodzaje struktur organizacyjnych a projekty,
• rola i znaczenie kierownika projektu w każdym z typów struktury.
• zespół projektowy – zasady budowy,
• warsztaty ćwiczeniowe.
2. Definiowanie projektu:
• skąd się biorą projekty – źródła inicjatyw projektowych,
• znaczenie poprawnego zdefiniowania projektu,
• sponsor i jego rola w projekcie,
• dokument Inicjujący Projekt / Karta Projektu.
3. Cele projektu:
• proces definiowania celów projektowych,
• hierarchizacja celów,
• metody identyfikacji celów,
• zasada SMART a budowa celów,
• warsztaty.
4. Otoczenie projektu:
• co to jest otoczenie projektu,
• pojęcie i rola interesariuszy,
• identyfikacja i podział interesariuszy projektu,
• analiza interesariuszy,
• wpływ interesariuszy na cele,
• warsztaty.
5. Zasady budowy zespołu projektowego:
• zespół projektowy a organizacja,
• Komitet Sterujący – skład, rola i znaczenie,
• Kierownik Projektu – zakres zadań i odpowiedzialności.
6. Cykl życia projektu:
• cykl życia projektu a cykl życia produktu,
• model fazowy projektu:
• standardowe wzorce modelów fazowych dla różnych typów projektów,
• zasady budowy modelu fazowego w projekcie,
• wykorzystanie modelu fazowego w planowaniu,
• warsztaty.
7. Karta projektu – doprecyzowanie.

2 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)
1. Struktura podziału pracy (WBS) – czyli co właściwie mamy do zrobienia:
• znacznie WBS w planowaniu,
• budowa WBS - ćwiczenia praktyczne,
• wykorzystanie WBS w dalszych etapach.
2. Przydział odpowiedzialności w projekcie na podstawie WBS:
• WBS a zespół projektowy. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności,
• macierze odpowiedzialności (RAM, RACI, RAEW) – czyli kto to ma wykonać.
3. Metoda ścieżki krytycznej – dlaczego niektóre zadania są ważniejsze od innych:
• wprowadzenie do metody ścieżki krytycznej (CPM),
• PERT, CPM, CCPM – krótka historia rozwoju,
• rodzaje połączeń w sieci,
• sposoby obliczania sieci – warsztaty.
4. Harmonogram projektu:
• harmonogram jako wizualizacja sposobu realizacji projektu,
• zasady budowy harmonogramu,
• wykorzystanie harmonogramu do monitorowania projektu.
5. Zasoby w projekcie:
• rodzaje zasobów,
• przydział zasobów do projektu,
• optymalizacja wykorzystania zasobów oraz planowanie przy ograniczonych zasobach,
• warsztaty.
6. Koszty w projekcie:
• rodzaje kosztów w projekcie,
• budżet a plan kosztów,
• krzywa kosztów skumulowanych,
• warsztaty.
7. Controlling kosztów projektu.
8. Metoda wartości wypracowanej:

• założenia metody,
• warunki stosowania,
• podstawowe wskaźniki metody EVM,
• wykorzystanie metody do monitorowania projektu,
• warsztaty.

3 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)
1. Zespół projektowy:
• zasady budowy zespołu projektowego – dobór osób do zespołu,
• rodzaje zespołów projektowych,
• motywacja zespołu projektowego,
• model rozwoju zespołu projektowego.
2. Kierownik projektu:
• rola i znaczenie kierownika projektu,
• style kierowania.
3. Zarządzenie konfliktem i kryzysem w zespole:
• model rozwoju konfliktu,
• zachowanie kierownika projektu w rozwiązywaniu konfliktów.
4. Zarządzanie ryzykiem:
• pojęcie ryzyka oraz szansy w projekcie,
• zarządzenie ryzykiem – projekt a organizacja,
• proces zarządzania ryzkiem,
• identyfikacja i analiza ryzyka,
• zarządzanie ryzykiem i ocena efektywności strategii zarządzania ryzykiem,
• rodzaje ryzyk: pierwotne, wtórne, rezydualne,
• plany awaryjne, zapobiegawcze i naprawcze.

4 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)
1. Zarządzenie jakością w projekcie – podstawy:
• jakość projektu a jakość produktu,
• ewolucja zarządzania jakością,
• podstawowe metody w zarządzaniu jakością projektu.
2. Zarządzanie kontraktem i roszczeniami:
• pojęcie kontraktu,
• budowa kontraktu,
• podstawowe formy zawierania kontraktu,
• rodzaje umów w projekcie,
• pojęcie roszczenia i proces zarządzania roszczeniami.
3. Zmiany w projekcie.
4. Dokumentacja w projekcie:

• rola i znaczenie dokumentacji,
• raportowanie – podstawy budowy systemu i rodzaje raportów.
5. Egzamin próbny.
6. Ocena egzaminu.
7. Warsztaty powtórkowe.

5 Sesja - EGZAMIN CERTYFIKACYJNY (D – 3 godz.)
Koszt egzaminu - 950 zł.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w sposób wymagający ciągłego zaangażowania uczestników. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są krótkimi wykładami obrazującymi kolejne elementy zarządzania projektami, zgodnie z cyklem życia projektu.

Każde z prezentowanych narzędzi jest praktycznie ćwiczone przez uczestników w oparciu o studia przypadków w oparciu o pracę w małych grupach projektowych. Każda z 2-dniowych sesji szkoleniowych kończy się egzaminem cząstkowym sprawdzającym wiedzę uczestników. Cały kurs kończy się próbnym egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi IPMA.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Koszt egzaminu - 950 zł.

Referencje:

Do wglądu na Państwa życzenie

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 4.3.2019 - 5.3.2019