Szkolenie - Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Prawo i zamówienia publiczne » zamówienia publiczne
Finanse i rachunkowość » inwestowanie
Czas trwania: 2 dni 16h
Wartość: 1217.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 613070303
 • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne.

Cel szkolenia:
Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie realizacji postępowania i udziału w nim Wykonawców zgodnie z Prawem zamówień publicznych, także w związku z elektronizacją, w sposób praktyczny.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym kwestiom elektronizacji zamówień publicznych, następnie omówieniu potrzeb Zamawiających i Wykonawców w zakresie praktycznego przygotowania narzędzi i systemów do elektronizacji zamówień w kontekście sprostania wymogom nałożonych przez ustawodawcę.
Druga część szkolenia jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie najbardziej problematycznych aspektów realizacji zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców również z uwzględnieniem elektronizacji i ochrony danych osobowych.

Elektronizacja zamówień publicznych 2018
Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

Korzyści dla uczestników:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
-zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
-zapoznać się z najbardziej problematycznymi kwestiami podczas realizacji zamówień publicznych,
-zdobyć nowe umiejętności, cenione przez pracodawców.

Program szkolenia:

DZIEŃ I
1. ELEKTRONIZACJA – REGULACJE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
-Wymagania w ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień;
-Jednolity europejski dokument zamówienia – elektronizacja;
-Dostęp a bezpieczeństwo danych;
-Bezpieczny podpis elektroniczny;
-Szyfrowanie;
-Poszczególne czynności w postępowaniu – w kontekście elektronizacji, w szczególności:
-Weryfikacja siwz – realizacja wyjaśnień i zmian siwz;
-Zmiana lub wycofanie elektronicznej oferty;
-Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a jawność ofert;
-Otwarcie ofert – techniczne aspekty;
-Badanie i ocena ofert;
-Przechowywanie danych.
Omówienie koniecznych wymagań technicznych systemów i narzędzi do realizacji zamówień publicznych po elektronizacji.
Szczegółowe i praktyczne aspekty elektronizacji w kolejnych pozycjach programu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ:
-Jak opisać ? Jak kwestionować opis ?
Zasady opisywania przedmiotu zamówienia – praktyczne przykłady i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości;
-Jak dzielić ? Jak kwestionować podział lub jego brak ?
Dzielenie zamówień na części – rekomendacje w kontekście realizacji celu zamówienia publicznego;
-Jak szacować ? Jak kwestionować szacowanie wartości i dobór procedury?
Zasady ustalania wartości zamówienia – różnice uregulowań w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania;
-Jak planować system zamówień publicznych z uwzględnieniem możliwości jakie niesie elektronizacja.

3. SCHEMAT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO od A – do Z
-Przejrzyste omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego – temat omawiany sukcesywnie w każdym punkcie realizacji niniejszego programu.

4. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU :
-Treść ogłoszenia o zamówieniu;
-Zamieszczenie, publikacja;
-Zmiany ogłoszenia;
-Jak i czy Wykonawca ma czytać ogłoszenie i jego zmiany ?;

Problemy techniczne, identyfikacja błędów - praktyczne wskazówki.

DZIEŃ II
5. SPECYFIKACJA PO ZMIANACH PRZEPISÓW PZP. :
-Budowa siwz – cel tworzenia tego dokumentu, czytelność i obligatoryjność zapisów – elektronizacja - konieczne zapisy w siwz;
-Załączniki do specyfikacji – wzory i zasady konstruowania zapisów;
-Komunikacja w przetargu publicznym - weryfikacja specyfikacji w trybie pytań, zmiany siwz, zmiany ogłoszenia - elektronizacja.
Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-Zasady określania warunków – zasada proporcjonalności, uczciwej konkurencji i przejrzystości – omówienie respektowania tych zasad na konkretnych przykładach;
-Tzw. warunki negatywne – przesłanki wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne – ujęcie praktyczne;
-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – i elektronizacja w tym zakresie;
-Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zakres, forma, zasady weryfikacji – i elektronizacja w tym zakresie;
-Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty i oświadczenia – elektronizacja w tym zakresie;
-Przedkładanie i uzupełnianie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zasada równego traktowania - elektronizacja w tym zakresie;
Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
-Dobór kryteriów oceny ofert – cel oraz zasada przejrzystości i uczciwej konkurencji;
-Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, funkcjonalne i środowiskowe;
-Kryteria pozacenowe podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia;
-Klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert;
-Badanie ofert, poprawianie, wyjaśnianie – problemy praktyczne, przykłady - elektronizacja w tym zakresie;
-Otwarcie ofert – sposób, obowiązki Zamawiającego i elektronizacja w tym zakresie;
-Weryfikacja rażąco niskiej ceny – etapy, zasady, obowiązki Zamawiających i Wykonawców - elektronizacja w tym zakresie;
-Przesłanki odrzucenia oferty – uzupełniony katalog przesłanek w ujęciu praktycznym;
-Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności - elektronizacja w tym zakresie;
-Tzw. odwrócona metoda oceny ofert – art. 24aa Pzp. w ujęciu praktycznym;
-Wybór najkorzystniejszej oferty – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora - elektronizacja w tym zakresie;
-Przesłanki unieważnienia postępowania - uzasadnienie faktyczne , prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora.

8. UMOWA, ZMIANY UMOWY, ROZWIĄZANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY:

Metodologia:

Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Trener
Małgorzata Niemiec
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Materiały dydaktyczne:

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Przyznawane certyfikaty:

Certyfikat ukończenia szkolenia

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

 • Wrocław (woj. dolnośląskie), 24.1.2019 - 25.1.2019
 • Warszawa (woj. mazowieckie), 30.1.2019 - 31.1.2019
 • Kraków (woj. małopolskie), 11.2.2019 - 12.2.2019
 • Gdańsk (woj. pomorskie), 18.2.2019 - 19.2.2019
 • Poznań (woj. wielkopolskie), 25.3.2019 - 26.3.2019
 • Warszawa (woj. mazowieckie), 28.3.2019 - 29.3.2019
 • Wrocław (woj. dolnośląskie), 1.4.2019 - 2.4.2019
 • Kraków (woj. małopolskie), 11.4.2019 - 12.4.2019
 • Gdańsk (woj. pomorskie), 15.4.2019 - 16.4.2019
 • 2-5 użytkowników - 10 %
 • 6-10 użytkowników - 10 %
 • 11-20 użytkowników - 10 %