Szkolenie - Kodeks postępowania administracyjnego

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Administracja » administracja samorządowa
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1340.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.
wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

Program szkolenia:

Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego
Zakres „regulacji k.p.a. w ujęciu praktycznym
Zasady ogólne postępowania administracyjnego w ujęciu praktycznym
Organ administracji publicznej w ujęciu praktycznym
Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej w ujęciu praktycznym
Strona postępowania administracyjnego
Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
Doręczenia w k.p.a. w ujęciu praktycznym
Wezwania w k.p.a. w ujęciu praktycznym (cel, treść, adresaci, forma i tryb)
Terminy w kpa
Wszczęcie postępowania w ujęciu praktycznym
Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne
Postępowanie dowodowe w ujęciu praktycznym
Zawieszenie postępowania w ujęciu praktycyzm (przesłanki, forma, tryb)
Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)
Decyzja administracyjna w ujęciu praktycznym z pespektywy organu I instancji
Postanowienia w ujęciu praktycznym (forma, elementy składowe i tryb wydawania)
Mediacja w postępowaniu administracyjnym –
Nowa konstrukcja ugody administracyjnej
Tryb „milczącego załatwienie sprawy”
Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 163b-163g k.p.a.) – kilka uwag praktycznych
Odwołanie – z praktycznej perspektywy organu I instancji
Zażalenie w ujęciu praktycznym (forma, elementy, tryb)
Wznowienie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Uchylenie decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Zmiana decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Stwierdzenie nieważności decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
Wydawanie zaświadczeń w ujęciu praktycznym

Metodologia:

szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.;
praktyczne warsztaty z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., która wejdzie w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.;
szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study);
analiza przydatnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
Pracownicy organów administracji rządowej
Pracownicy organów administracji samorządowej

  • Kraków (woj. ), 12.10.2020 - 13.10.2020
  • Warszawa (woj. ), 23.11.2020 - 24.11.2020
  • Wrocław (woj. ), 17.12.2020 - 18.12.2020