Szkolenie - Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Finanse i rachunkowość » administracja podatkowa
Administracja » administracja samorządowa
Czas trwania: 2 dni (16h)
Wartość: 1537.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 613070303
 • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w najbardziej aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017 r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną także kolejne nowelizacje wprowadzone do kpa w 2018 r., a także planowane do końca tego roku.

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące:
wiadomości:
• o znowelizowanych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego,
• o konsekwencjach nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej,
• o zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń stosowanych w administracji publicznej;
umiejętności:
• prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowych instytucji i rozwiązań kodeksowych;
• prawidłowego redagowania i wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów zgodnie z nowymi wymaganiami;
• rozróżniania spraw, w których Kodeks postępowania administracyjnego jest stosowany, od spraw, których załatwienie nie wymaga stosowania przepisów postępowania administracyjnego;
• poprawnej interpretacji nowych przepisów proceduralnych stosowanych w administracji publicznej.

Korzyści dla użytkowników:
Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Analiza zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne.
•Zakres obowiązywania kpa po nowelizacji.
•Pojęcie sprawy administracyjnej.
•Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
•Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych).
•Pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
• Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
•Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
•Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
•Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad. Nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania.
•Braki istotne i nieistotne pism.
3. Postępowanie przed organem I instancji.
•Terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji. Instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
•Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
•Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
•Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
•Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
•Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi.
•Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.
•Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
•Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
•Nowe elementy postępowania dowodowego. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem. Posiedzenie w trybie współdziałania.
•Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
•Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – nowe zasady postępowania dowodowego.
•Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
•Mediacja – nowa instytucja w kodeksie. Mediator i jego zadania. Stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.
•Postępowanie uproszczone – przypadki i zasady stosowania nowego rodzaju postępowania.
•Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne.
•Koszty postępowania – uregulowania uwzględniające nowe instytucje kodeksowe.
4. Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
•Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
•Podpis i parafka w postępowaniu administracyjnym.
•Uprawnienia strony i organu względem akt sprawy.
•Wgląd w akta sprawy – charakter czynności.
•Czynności organu w ramach udostępniania akt sprawy.
•Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
•Uprawnienia stron i innych podmiotów.
•Opłaty za sporządzanie kopii.
•Udostępnianie akt sprawy a ustawy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej.
•Metryka sprawy - praktyczne aspekty prowadzenia metryki.
5. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu po nowelizacji.
•Decyzje administracyjne ¬– rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
Zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia. Decyzja prawomocna.
•Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne.
•Ugoda administracyjna i przypadki jej zastosowania na nowych zasadach.
•Milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki organu. Wyłączenia dotyczące milczącego załatwienia sprawy. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
6. Postępowanie odwoławcze na nowych zasadach.
7. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
8. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary i udzielania ulg w jej wykonaniu.
9. Zasady prowadzenia Europejskiej Współpracy Administracyjnej – nowe wyzwanie dla urzędników. Przekazywanie informacji – komu, kiedy i w jakim trybie?
10. Zasady stosowania dotychczasowych przepisów kpa (sprzed nowelizacji).
11. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego wchodzące w życie w listopadzie 2018 r.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Materiały dydaktyczne:

Inwestycja:

1250 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

 • Warszawa (woj. mazowieckie), 30.5.2019 - 31.5.2019
 • Kraków (woj. małopolskie), 13.6.2019 - 14.6.2019
 • Warszawa (woj. mazowieckie), 4.7.2019 - 5.7.2019
 • Warszawa (woj. mazowieckie), 19.9.2019 - 20.9.2019
 • Kraków (woj. małopolskie), 26.9.2019 - 27.9.2019
 • Kraków (woj. małopolskie), 21.11.2019 - 22.11.2019
 • Warszawa (woj. mazowieckie), 28.11.2019 - 29.11.2019
 • 2-5 użytkowników - 10 %
 • 6-10 użytkowników - 15 %
 • 11-20 użytkowników - 15 %