Szkolenie - Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji 2017 r.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Administracja » administracja samorządowa
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1340.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.
wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
1 DZIEŃ

Ustawa nowelizująca k.p.a. – zakres zmian, data obowiązywania (01.06.2017 r.), przepisy przejściowe.
Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
dotychczasowe zasady ogólne;
zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”;
zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.;
zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.;
zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.;
nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
nowa definicja decyzji prawomocnej.
Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania:
zmiany w art. 36–38 k.p.a.
zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości.
ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
procedura rozpoznania ponaglenia.
obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
Inne istotne zmiany w ramach postępowania administracyjnego w trybie zwykłym:
tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
nowe regulacje dotyczące trybu zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej;
doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”;
zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.);
nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
zmiany w zakresie elementów składowych decyzji administracyjnej;
pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji;
dobrowolność mediacji;
prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią;
zasada poufności przebiegu mediacji;
czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
koszty mediacji.
Nowa konstrukcja ugody administracyjnej:
rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.);
prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw;
treści ugody.

2 DZIEŃ

Tryb „milczącego załatwienie sprawy”:
konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy;
przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania;
milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
termin milczącego załatwienia sprawy;
możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy;
zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

Administracyjne postępowanie uproszczone:
założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego;
termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
powrót do postępowania zwykłego;
ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego;
ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień;
ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji.

Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
definicja administracyjnej kary pieniężnej;
zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.
Europejska współpraca administracyjna.
Najważniejsze zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym:
zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 6 p.p.s.a.);
usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 p.p.s.a.);
sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne, termin wniesienia oraz tryb jego rozpoznania;
mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Metodologia:

szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.;
praktyczne warsztaty z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., która wejdzie w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.;
szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study);
analiza przydatnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
Pracownicy organów administracji rządowej
Pracownicy organów administracji samorządowej

  • Warszawa (woj. ), 23.10.2017 - 24.10.2017
  • Warszawa (woj. ), 14.12.2017 - 15.12.2017