Szkolenie - Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo pracy
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Dwudniowe warsztaty skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy wchodzącymi w życie od 2016 r. (nowe zasady zawierania i wypowiadania umów na czas określony oraz nowelizacja w zakresie urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich) a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Program szkolenia:

I DZIEŃ: Kodeks pracy aktualny stan i planowane zmiany

Zmiany ustawy Kodeks pracy w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy.

zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
złagodzenie wymogów prawa pracy (w zakresie tworzenia ZFŚS, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy), wobec “małych” przedsiębiorców, tj. zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.
wprowadzenie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.
wydłużenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z 7/14 do 21dni.
likwidacja syndromu „pierwszej dniówki”
Rozwiązanie stosunku pracy

nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony
nowe zasady wypowiadania umów na czas określony
zmienione terminy składania odwołania od rozwiązania umowy o pracę
zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji przepisów
Zasady wystawiania świadectw pracy

terminy wydania świadectwa pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy
wniosek pracownika i termin wydawania świadectwa pracy
Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.

urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski
urlop wychowawczy
• zasady udzielania urlopów wychowawczych
• możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego
• okres wykorzystania urlopu wychowawczego
Płaca minimalna dla umów zleceń

zleceniobiorca a pojęcie „samozatrudniony”
zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin
okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów;
kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?
Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO

monitoring wizyjny
monitoring poczty elektronicznej
zbieranie danych osobowych (CV)
przechowywanie dokumentacji osobowej
Zmiany od 01.01.2019

dokumenty pracownicze w wersji elektronicznej
nowe obowiązki wobec ZUS
nowy projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia akt osobowych

II DZIEŃ: Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Czas pracy – przepisy prawne

Czas pracy – podstawowe pojęcia

pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
doba pracownicza a tydzień pracowniczy
wymiar czasu pracy
praca zmianowa
rozkład czasu pracy
okresy rozliczeniowe
normy czasu pracy
Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
Systemy i rozkłady czasu pracy

wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
ruchomy system czasu pracy
równoważny system czasu pracy
przerywany system czasu pracy
zadaniowy system czasu pracy
indywidualny rozkład czasu pracy
system skróconego tygodnia pracy
system pracy weekendowej
Okresy odpoczynku

prawo pracownika do odpoczynku
odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
“dyżur” a prawo do odpoczynku
prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”
Praca w godzinach nadliczbowych

kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin
Praca w niedziele i święta

dopuszczalność pracy w niedziele i święta
ustalenie godzin pracy w niedziele
zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
rekompensowanie pracy w niedziele i święta
ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN)
praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)
Ewidencja czasu pracy

obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
obowiązek prowadzenia list obecności
elektroniczna ewidencja czasu pracy
skutki braku ewidencji czasu pracy
ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych
Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy
Czas pracy a:

wyjścia prywatne,
szkolenia BHP
szkolenia-podnoszenie kwalifikacji
podróż służbowa
Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Metodologia:

Metody szkoleniowe:
Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

  • Zakopane (woj. ), 10.12.2018 - 11.12.2018
  • Warszawa (woj. ), 17.1.2019 - 18.1.2019
  • Wrocław (woj. ), 18.2.2019 - 19.2.2019
  • Kraków (woj. ), 14.3.2019 - 15.3.2019
  • Katowice (woj. ), 15.4.2019 - 16.4.2019
  • Warszawa (woj. ), 16.5.2019 - 17.5.2019
  • Gdańsk (woj. ), 13.6.2019 - 14.6.2019