Szkolenie - Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo pracy
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1291.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Dwudniowe warsztaty skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy wchodzącymi w życie od 2016 r. (nowe zasady zawierania i wypowiadania umów na czas określony oraz nowelizacja w zakresie urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich) a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Program szkolenia:

I DZIEŃ: Kodeks pracy aktualny stan i planowane zmiany

Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO

nowy zakres danych osobowych pobierany od kandydata do pracy
nowy zakres danych osobowych pobierany od pracownika
dane biometryczne możliwe ale z ograniczeniami
nowe zasady monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej
pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych
Zmiany w ZFŚS wymuszone RODO

dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- oświadczenia oraz zaświadczenia
obowiązek przeglądu danych osobowych
rola Regulaminu ZFŚS
pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych
Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych,
nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia
doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
obligatoryjne niszczenie dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej-papierowa/elektroniczna
nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.;
Nowe obowiązki pracodawców w zakresie rozliczania z ZUS

warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
nowe dokumenty ZUS OSW, ZUS RIA
zmiana treści druku ZUS ZWUA
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

rozszerzenie prawa koalicji związkowej (zleceniobiorca, samozatrudniony)
definicja osoby wykonującej pracę zarobkową
wprowadzenie terminów na przedstawienie przez zarząd związku stanowiska w sprawie rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy działacza związkowego
nowa definicja pracodawcy
Potrącenia z umów cywilnoprawnych w 2019

nowe zasady potrącania- stosowanie przepisów kp

II DZIEŃ: Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Czas pracy – przepisy prawne

Czas pracy – podstawowe pojęcia

pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
doba pracownicza a tydzień pracowniczy
wymiar czasu pracy
praca zmianowa
rozkład czasu pracy
okresy rozliczeniowe
normy czasu pracy
Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
Systemy i rozkłady czasu pracy

wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
ruchomy system czasu pracy
równoważny system czasu pracy
przerywany system czasu pracy
zadaniowy system czasu pracy
indywidualny rozkład czasu pracy
system skróconego tygodnia pracy
system pracy weekendowej
Okresy odpoczynku

prawo pracownika do odpoczynku
odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
“dyżur” a prawo do odpoczynku
prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”
Praca w godzinach nadliczbowych

kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin
Praca w niedziele i święta

dopuszczalność pracy w niedziele i święta
ustalenie godzin pracy w niedziele
zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
rekompensowanie pracy w niedziele i święta
ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN)
praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)
Ewidencja czasu pracy

obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
obowiązek prowadzenia list obecności
elektroniczna ewidencja czasu pracy
skutki braku ewidencji czasu pracy
ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych
Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy
Czas pracy a:

wyjścia prywatne,
szkolenia BHP
szkolenia-podnoszenie kwalifikacji
podróż służbowa
Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Metodologia:

Metody szkoleniowe:
Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

  • Wrocław (woj. ), 12.12.2019 - 13.12.2019
  • Zakopane (woj. ), 16.12.2019 - 17.12.2019