Szkolenie - MPP. Master Planning Policy – Planowanie: S&OP i MPS - szkolenie w fabryce

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » komunikacja
Logistyka » łańcuchy dostaw
Logistyka » zarządzanie procesami
Czas trwania: 3 dni
Wartość: 4059.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 618209267
  • Adres e-mail: dagmara.kopacka@mpm24.com

Informacje podstawowe:

Absolwenci szkolenia podstawowego – SCM – Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – z zakresu planowania procesów w łańcuchu dostaw oraz sterowania ich przebiegiem, najprawdopodobniej skorygowali już nieco dotychczasową perspektywę postrzegania problemów związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją. Ośmielamy się tak twierdzić na podstawie naszych licznych obserwacji z odbytych szkoleń i zrealizowanych projektów. Zdają się one potwierdzać tezę, że próby zdefiniowania wspomnianych problemów oraz zidentyfikowania przyczyn ewentualnych niepowodzeń, czy też niedostatecznej jakości planowania, najczęściej są podejmowane w ramach zbyt wąskiego obszaru działalności firmy, np. w ramach wybranych stanowisk, określonego pakietu kompetencji i odpowiedzialności lub co najwyżej, w granicach działów firmy.

Program szkolenia:

Cele i korzyści:

• Zrozumienie wpływu jakości procesu prognozowania na jakość decyzji podejmowanych w procesie planowania.
• Poznanie miar, wskaźników, metod i technik prognozowania popytu.
• Zrozumienie procedury opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu prognozowania popytu w firmie oraz zasad efektywnej oceny jakości prognozy.
• Właściwe postrzeganie znaczenia planowania sprzedaży i operacji (S&OP) w systemie MRPII oraz zrozumienie zasad rządzących podziałem kompetencji i odpowiedzialności wszystkich uczestników planowania S&OP.
• Opanowanie umiejętności budowania planu S&OP dla wybranych strategii obsługi klienta, przewidywania bieżących i przyszłych zagrożeń dla realizacji planów w przyjętym horyzoncie planowania oraz proponowania możliwych scenariuszy rozwiązania przewidywanych problemów.
• Odkrycie spójności planowania operacyjnego na poziomie głównego harmonogramu produkcji MPS oraz planowania strategicznego (właścicielskiego) na poziomie biznes planu.
• Poznanie zasadniczych dla zdobycia przewagi konkurencyjnej funkcjonalności planowania produkcji w ramach głównego harmonogramu produkcji – MPS oraz warunków, które muszą być spełnione aby tę przewagę utrzymać.
• Opanowanie dobrych praktyk w zarządzaniu głównym harmonogramem produkcji MPS.

Główne tematy sesji:
• Prognozowanie popytu
• Zarządzanie popytem i obsługą klienta
• Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
• Tworzenie głównego harmonogramu produkcji MPS (Master Production Schedule)
• Zarządzanie głównym harmonogramem produkcji MPS
• Kontrola planu i mierzenie realizacji

Metodologia:

Spojrzenie na zagadnienie jakości planowania i wykonania tych planów w ujęciu systemowym, które wykraczając poza granice pionów i stanowisk w przedsiębiorstwie, zaleca równocześnie działanie interdyscyplinarne, jest – pomimo swojej kilkudziesięcioletniej historii – wciąż rozwiązaniem nowatorskim, solidnie wdrożonym we względnie niedużej ilości przedsiębiorstw. Nawet, jeżeli w firmie dużo mówi się o systemie planowania, nierzadko przedmiotem tych dyskusji jest nie tyle hierarchicznie uporządkowany system podejmowania decyzji równoważących popyt z podażą w procesie planowania wykorzystania zasobów, co rozczarowanie wynikające ze sposobu funkcjonowania zakupionego właśnie oprogramowania klasy MRPII/ERP, które, według jego dostawców, jest właśnie nowoczesnym systemem planowania.

Posiadając wiedzę o zasadach i mechanizmach rządzących systemem planowania wszystkich zasobów firmy – MRPII (Manufacturing Resources Planning) w celu osiągnięcia zdolności powtarzalnej obsługi popytu na wymaganym poziomie jakości i rentowności, zastanawiamy się: od czego zacząć proces wdrażania tego systemu w mojej firmie? Którą część tego systemu opracować najpierw? Jakie szczegółowe zadania podjąć aby system zaczął powstawać? Z jakich konkretnych metod i technik skorzystać aby można było powiedzieć, że budujemy zintegrowany system planowania i sterowania, a nie jedynie zbiór indywidualnych algorytmów?

Jakkolwiek są to pytania natury raczej projektowej, niezbędne jest także ich postawienie w trakcie szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia ewentualnego projektu w firmie. Szukając tych szczegółowych odpowiedzi, zapraszamy Państwa do pogłębienia wiedzy zdobytej na szkoleniu SCM. Dedykowane temu celowi jest właśnie szkolenie poświęcone nadrzędnemu planowaniu zasobów – MPP (Master Planning Policy).

W trakcie tego szkolenia skupimy się przede wszystkim na pięciu podstawowych obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII:
• prognozowania popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzania nim (Forecasting),
• obsługi Klienta, obsługi zamówień Klientów i pomiaru poziomu obsługi Klienta
• planowania sprzedaży i operacji (S&OP – Sales and Operations Planning),
• budowania i zarządzania głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Scheduling).

Szkolenie, jak zawsze, odnosi się do standardów organizacji APICS. Jednakże, właśnie projektowa perspektywa postrzegania problemu opracowania i wdrożenia efektywnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w firmie, w zakresie ciągłego równoważenia popytu z podażą w warunkach wymaganej optymalizacji jakości obsługi klienta oraz ponoszonych w związku z tym kosztów, skłania nas do zaakcentowania zwłaszcza ćwiczeniowej strony szkolenia. Jego podstawą są nie tyle rozważania teoretyczne, które stanowią tutaj raczej tło problemu, co działanie na opracowanych przykładach, pozwalających na głębsze zrozumienie funkcjonalności systemu MRPII na poziomie nadrzędnego planowania zasobów oraz uwarunkowań osiągnięcia i utrzymania jej pożądanej jakości.

  • Bydgoszcz, SPX Flow Technology (woj. kujawsko-pomorskie), 29.5.2019 - 31.5.2019