Szkolenie - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Sprzedaż i marketing » negocjacje
Logistyka » logistyka
Logistyka » łańcuchy dostaw
Czas trwania: 24 godzin dydaktycznych - 3 dni
Wartość: 2447.70 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis szkolenia i cel
Umowy handlowe z pozycji zakupowej jest to seminarium ukierunkowane na rozwinięcie kwalifikacji diagnozy zagrożeń cywilno-prawnych w negocjowanych umowach handlowych.
Powszechny dostęp do informacji i rosnące doświadczenie sprzedawców powoduje, iż negocjacje zakupowe są w tej chwili bardziej wymagającym procesem niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Jednym z kluczowych elementów niezbędnym do złamania schematu w jakim tkwią dzisiejsi „zakupowcy”, będzie analiza - “Do czego przyzwyczailiśmy aktualnych dostawców w zakresie negocjacji z naszą firmą”. Zweryfikujemy sposób aktualnie prowadzonych przez uczestników sposobów przygotowania i prowadzenia negocjacji. Świeże spojrzenie, pozwoli na znacznie bardziej strategiczne podejście do tego jaki sposób na negocjacje z naszą firmą przyjmuje Dostawca vs . jakie działania należy podjąć po stronie Zakupowca aby uzyskać więcej.
Cele treningu jest wyposażenie Uczestników w umiejętności identyfikacji sygnałów zachowań taktycznych, manipulujących po stronie Dostawcy oraz zastosować odpowiednią kontrreakcję.
Z drugiej strony, uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie sposobów kalkulacji rzeczywistych możliwości cenowych a co za tym idzie wielkości „bufora negocjacyjnego” z jakim mamy do czynienia. Poznają również nowoczesne techniki negocjacyjne, które są wdrażane w wielu firmach na całym świecie. Dzięki temu Uczestnicy będą mogli uzyskiwać większe ustępstwa podnosząc swoją skuteczność. Dodatkowo, posługując się miękkimi regułami wywierania wpływu uczestnicy szkolenia będą potrafili kształtować kontakty z Dostawcami w taki sposób aby osiągać swoje cele podtrzymując jednocześnie wysoki poziom relacji.
Pierwszego dnia szkolenia prawnik odpowie na pytania:
• jak skutecznie wyegzekwować poszczególne klauzule umowne?
• jak uniknąć błędów formalno - prawnych przy sporządzaniu umowy?
• jaka odpowiedzialność grozi nierzetelnemu kontrahentowi?
• jak prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy?
• jaki jest obowiązek naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy?
Cele kolejnych dni:
Powszechny dostęp do informacji i rosnące doświadczenie sprzedawców powoduje, iż negocjacje zakupowe są w tej chwili bardziej wymagającym procesem niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.
Jednym z kluczowych elementów do złamania schematu w jakim tkwią dzisiejsi „zakupowcy”, będzie analiza etapu w jaki dostawcy przygotowują się do negocjacji z nimi. Zmiana punktu widzenia, pozwoli na znacznie bardziej merytoryczne określenie jaki plan na negocjacje z naszą firmą przyjął Dostawca. Uczestnicy będą potrafili identyfikować sygnały zachowań taktycznych, manipulujących i emocjonalnych oraz zastosować odpowiednią kontrreakcję. Z drugiej strony, uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie sposobów kalkulacji rzeczywistych możliwości cenowych a co za tym idzie wielkości „bufora negocjacyjnego” z jakim mamy do czynienia. Poznają również nowoczesne techniki negocjacyjne, które są wdrażane w wielu firmach na całym świecie. Dzięki temu Uczestnicy będą mogli uzyskiwać większe ustępstwa podnosząc swoją skuteczność. Dodatkowo, posługując się miękkimi regułami wywierania wpływu uczestnicy szkolenia będą potrafili kształtować kontakty z Dostawcami w taki sposób aby osiągać swoje cele podtrzymując jednocześnie wysoki poziom relacji.

Korzyści dla uczestników
Każdy uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów zawierania umów oraz negocjowania warunków zabezpieczeń umów handlowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
• poznanie swoich własnych predyspozycji w 3 głównych obszarach kompetencji negocjacyjnych,
• uzyskanie dostępu do wiedzy wykorzystywanej przez negocjatorów kontraktowych,
• możliwość udziału w praktycznym treningu utrwalającym nowe metody pracy,
• znaczne podniesienie możliwości poprawy warunków zakupowych.

Program szkolenia:

I dzień
1. Weryfikacja kontrahenta na podstawie jawnych rejestrów oraz ewidencji, prawo reprezentacji podmiotów prawa handlowego, prokura.
2. Analiza zapisów umownych:
• zadatek a zaliczka,
• pojęcie i stosowanie kar umownych,
• odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę,
• odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
• prawo do odstąpienia od umowy,
• zapis na sąd, zapis na sąd polubowny,
• wybór prawa właściwego.
3. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych:
• weksel,
• gwarancja bankowa,
• polisa ubezpieczeniowa,
• pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych.
4. Formy zabezpieczeń na majątku dłużnika:
• hipoteka,
• zastaw,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
• poręczenie,
• przystąpienie do długu,
• przelew wierzytelności,
• pułapki w zabezpieczeniach na majątku dłużnika.
5. Podstawy postępowania sądowego w przypadku sporu na tle umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, przewozu, spedycji.
6. Przedawnienie roszczeń.
7. Nowe reguły i przepisy dotyczące sprzedaży:
• wprowadzenie terminu wydania rzeczy (konsekwencje dla rynku motoryzacyjnego),
• nowe obowiązki informacyjne związane z umową sprzedaży, które muszą zostać zawarte w umowie.
8. Nowe przepisy i zasady dotyczące rękojmi. Uchylenie przepisów dotyczących niezgodności towaru z umową:
• w odniesieniu do obrotu profesjonalnego,
• w odniesieniu do obrotu konsumenckiego.
9. Gwarancja przy sprzedaży - nowe ujęcie. Konsekwencje likwidacji gwarancji z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
10. Zmiana przepisów dotyczących roszczenia sprzedawcy odnośnie producenta, hurtownika itd. w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.
11. Nowe rozszerzone obowiązki przedsiębiorcy w umowach z konsumentami. Konsekwencje ich niedopełnienia:
• obowiązek informacyjny,
• ustawowe prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy,
• zgoda na płatność za świadczenia, w tym dodatkowe.
12. Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa:
• przedłużone prawo odstąpienia od umowy. Zmienione przesłanki uprawniające do odstąpienia,
• nowe formy dla oświadczenia o odstąpieniu,
• nowe zasady płatności i zwrotu należności i kosztów w przypadku odstąpienia od umowy,
• nowe obowiązki informacyjne na stronach internetowych www sprzedawcy i konsekwencje ich niedopełnienia.
13. Problematyka zawierania umów:
• oświadczenie woli,
• forma czynności prawnych, forma elektroniczna,
• forma dokumentowa - możliwość zawierania umowy przez maila,
• sposoby zawierania umów,
• oferta,
• aukcja, licytacja,
• negocjacje,
• problematyka związana z zawieraniem umów na odległość przez Internet.
II i III dzień
1. Scenariusze kształtowania relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną:
• z monopolistą - „Dawid i Goliat”,
• z równorzędnym partnerem - „Przeciąganie liny”,
• ze słabszym partnerem - „Cytryna”.
2. Weryfikacja rzeczywistych możliwości cenowych przy negocjacjach zakupowych:
• analiza oferty przy zastosowaniu Cost Model oraz VCA,
• narzędzia analityczne umożliwiające drążenie „dna negocjacyjnego”,
• “sztuczki” sprzedażowe Dostawców jako okazja do uzyskania przewagi taktycznej.
3. Najczęstsze błędy popełniane przez Kupców podczas:
• negocjacji kontraktowych - materiały i środki produkcji,
• negocjacji jednorazowych - środki trwałe,
• konieczności renegocjacji ustalonych wcześniej warunków
4. Planowanie sekwencji negocjacji w zależności od uzyskiwanych efektów:
• scenariusz wariantowy Fisher’a i Ury’ego - obniżanie poczucia siły przetargowej Dostawcy,
• zasady konstruowania propozycji wiązanych,
• metoda Matrycy Szachowej,
• zmiana strategii podczas negocjacji umożliwiająca porozumienie.
5. Sposoby obrony na oddziaływanie emocjonalne Dostawców na Kupca:
• “Dobry Kumpel” – w rzeczywistości : pozorne partnerstwo,
• “Uniżony sługa” - w rzeczywistości : zmiękczanie poprzez wzbudzanie litości,
• “Chłodny analityk” - w rzeczywistości : selektywne manipulowanie informacjami i danymi we własnym interesie.
6. Techniki reagowania w trudnych sytuacjach:
• nowe fakty/informacje ze strony dostawcy - np. konieczność wprowadzenia podwyżki,
• propozycje „wiązane” utrudniające rzeczywistą kalkulację ceny zakupu,
• przedłużający się impas - demonstracja postawy Dostawcy “nie muszę, nie zależy mi”.

Metodologia:

• symulacje negocjacyjne angażujące uczestników w prawdziwe Case Study (Studium przypadku) firm na rynku polskim,
• ćwiczenia analityczne z wykorzystaniem rzeczywistych danych,
• budowa scenariuszy faktycznych sytuacji negocjacyjnych z branż uczestników szkolenia,
• prezentacja zastrzeżonych Metod i Narzędzi Negocjacyjnych,
• wizualizacje rozwiązań oparte na metodyce Visual Thinking,
• weryfikacja stopnia utrwalenia poznanych metod i rozwiązań – (Quick Reaction Training).

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Gdańsk (woj. pomorskie), 25.8.2020 - 27.8.2020