Szkolenie - Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Administracja » administracja samorządowa
ABI » ABI
Czas trwania: szkolenie trwa 1 dzień (8h)
Wartość: 725.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne.

Cel szkolenia:
Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w najbardziej aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

Korzyści dla uczestników:
Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące:
wiadomości:
-o znowelizowanych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego,
-o konsekwencjach nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej,
-o zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń stosowanych w administracji publicznej;
umiejętności:
-prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowych instytucji i rozwiązań kodeksowych;
-prawidłowego redagowania i wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów zgodnie z nowymi wymaganiami;
-rozróżniania spraw, w których Kodeks postępowania administracyjnego jest stosowany, od spraw, których załatwienie nie wymaga stosowania przepisów postępowania administracyjnego;
-poprawnej interpretacji nowych przepisów proceduralnych stosowanych w administracji publicznej.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne.
-Zakres obowiązywania kpa po nowelizacji.
-Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych).
-Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
-Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
-Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
-Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad. Nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania.
-Braki istotne i nieistotne pism.
3. Postępowanie przed organem I instancji.
-Terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji. Instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
-Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
-Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
-Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
-Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi.
-Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.
-Nowe elementy postępowania dowodowego. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem. Posiedzenie w trybie współdziałania.
-Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
-Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – nowe zasady postępowania dowodowego.
-Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
-Mediacja – nowa instytucja w kodeksie. Mediator i jego zadania. Stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.
-Postępowanie uproszczone – przypadki i zasady stosowania nowego rodzaju postępowania.
-Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne.
-Koszty postępowania – uregulowania uwzględniające nowe instytucje kodeksowe.
4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu po nowelizacji.
-Decyzje administracyjne ¬– rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
Zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia. Decyzja prawomocna.
-Ugoda administracyjna i przypadki jej zastosowania na nowych zasadach.
-Milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki organu. Wyłączenia dotyczące milczącego załatwienia sprawy. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
5. Postępowanie odwoławcze na nowych zasadach.
-Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
-Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
-Decyzje formalne i merytoryczne.
-Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy.
Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
6. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary i udzielania ulg w jej wykonaniu.
7. Zasady prowadzenia Europejskiej Współpracy Administracyjnej – nowe wyzwanie dla urzędników. Przekazywanie informacji – komu, kiedy i w jakim trybie?
8. Zasady stosowania dotychczasowych przepisów kpa (sprzed nowelizacji).

Metodologia:

Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

PROGRAM PARTNERSKI:
Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

Trener
r. pr. Robert Mierzejewski
Specjalizacja trenerska:

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną urzędów organów rządowej administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji. Był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych na szczeblu organu pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze, nadzwyczajne, nadzór) oraz reprezentację organu w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Od kilku lat prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej w zakresie postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Twórca wielu programów szkoleniowych. Obszary specjalizacji trenerskiej: Kodeks postępowania administracyjnego, w tym: wydawanie decyzji, prowadzenie postępowań administracyjnych, postępowanie odwoławcze, postępowania nadzwyczajne, wydawanie zaświadczeń, skargi, wnioski i petycje, metryka sprawy, e-administracja, a także język urzędowy oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, w tym samorządowej i rządowej, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procedur obowiązujących w znowelizowanym postępowaniu administracyjnym.

Materiały dydaktyczne:

Inwestycja:
590.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Kraków (woj. małopolskie), 21.12.2017 - 21.12.2017
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %
  • 11-20 użytkowników - 15 %