Szkolenie - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Administracja » administracja samorządowa
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 922.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie ma służyć przedstawieniu w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

Korzyści dla uczestników:
uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak gospodarować środkami publicznymi oraz udzielać zamówień publicznych aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości.

Program szkolenia:

Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne

Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

zasada indywidualizacji
kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza praktyczna
Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

omówienie najczęściej popełnianych czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion (w tym na bazie aktualnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA)
relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych
Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie;
zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka);
zasada prymatu stosowania ustawy nowej
Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania
Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

Zasady postępowania
Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
Etapy postępowania
Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
Postępowanie przed komisją orzekającą

Zasady postępowania
Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
Etapy postępowania
Prawa osoby obwinionej
Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

Przedawnienie i zatarcie skazania

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

Metodologia:

szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty dotyczące tematyki szkolenia
szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study),
analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA
prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk oraz dyskusja z uczestnikami.

Odbiorcy szkolenia:

kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych
pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
osoby, które niedawno podjęły pracę w sektorze jednostek sektora finansów publicznych
wszyscy zainteresowani

  • Warszawa (woj. ), 29.11.2019 - 29.11.2019