Szkolenie - Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » praca w zespole
Prawo i zamówienia publiczne » prawo pracy
Szkolenia HR » Zarządzanie organizacją
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 922.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie odnosi się do problematyki etycznej w bardzo szerokim zakresie. Omówione są wszystkie elementy składowe tzw. programu etycznego organizacji. Warto wspomnieć, że nie jest on dzisiaj pustą deklaracją, jest normalnym, ważnym elementem praktyki zarządzania. W funkcjonowaniu dzisiejszej organizacji oczekujemy wysokich standardów, których przestrzegania wymagają one od swojego kierownictwa i pracowników. Standardy te obowiązują zazwyczaj wszystkich zatrudnionych niezależnie od zajmowanego przez nich stopnia w hierarchii służbowej, tj. począwszy od członków najwyższego kierownictwa a kończąc na szeregowych pracownikach. Programy etyczne mają na celu przeciwdziałanie wymiernym stratom – również wizerunkowym, na które mogą wpłynąć czynniki takie jak zła reputacja, utrata zaufania otoczenia, błędy, wymierne szkody i demoralizacja personelu. Na zajęciach szczegółowo omawiane są kwestie kontroli poprawności zachowań i postaw w organizacjach – we wszystkich ważnych obszarach możliwych naruszeń, ale również kontroli wybranych elementów procesu pracy. Zastosowanie praktycznych rekomendacji, udzielanych na szkoleniu, przez trenera z ponad 25 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i pracą, a także implementacja wskazanych narzędzi, może przyczynić się do istotnego ograniczenia ryzyka związanego z zarządzaniem.

Program szkolenia:

WPROWADZENIE – POSTĘPOWANIE ETYCZNE – ASPEKTY PRAWNE I ZARZĄDCZE

Pojęcie etyki w zarządzaniu.
Etyka a prawo. Anomia pracownicza i konieczność przeciwdziałania.
Standardy etyczne administracji.
Przejrzystość działań pracowników mających kontakt z klientami.
Ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby zatrudnione.
Wytyczne i praktyki dotyczące łączenia stanowisk oraz zatrudniania krewnych.
Zakazy wykonywania zajęć dodatkowych
POSTAWY JAKO WARUNEK OGRANICZANIA RYZYKA W PROCESIE PRACY

Przełożony w relacjach z podwładnymi – do czego ma prawo kierownik.
Zasady kreowania właściwych postaw przez przełożonych
Zobowiązania pracowników – podstawy normatywne
Zobowiązania pracowników – katalog
KONFLIKT INTERESÓW

Pojęcie konfliktu interesów
Rzeczywisty a potencjalny konflikt interesów
Konflikt interesów a reguła wzajemności
Sposoby zapobiegania konfliktom interesów
konflikty lojalności
Lobbing w realiach instytucji
NARUSZENIA NORM ORAZ KORUPCJA

Korupcja – pojęcie korupcji w organizacji – formy korupcji i poziom korupcji
Skutki zachowań korupcyjnych dla organizacji
Inne rodzaje patologicznych zachowań związanych z tym obszarem (klientelizm, kumoterstwo, nepotyzm)
Przeciwdziałanie korupcji
Obowiązek sygnalizowania problemów etycznych i korupcyjnych
Wzory zachowań zapobiegających pojawianiu się przejawów korupcji
Dobre praktyki związane ze zgłoszeniami – kwestie organizacyjne, techniczne, prawne i psychologiczne
Przełamywanie oporu związanego z sygnalizowaniem nieprawidłowości.
Podmioty uprawnione do reagowania w organizacji – podział kompetencji, szczególna rola kierownictwa, rola służb kadrowych
Odpowiedzialność prawna pracowników za zachowania niezgodne z normami etycznymi – odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna, za naruszenie przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych oraz karna
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

Metodologia:

Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
Analizy przypadków
Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce
FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE:

Odbiorcy szkolenia:

Pracownicy działów personalnych, osoby zajmujące się problematyką etyczną i antykorupcyjną w organizacji, pracownicy działów prawnych, kierownicy i specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie norm.

  • Kraków (woj. ), 13.3.2019 - 13.3.2019
  • Warszawa (woj. ), 12.4.2019 - 12.4.2019