Szkolenie - Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle aktualnych przepisów

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Prawo i zamówienia publiczne » zamówienia publiczne
Czas trwania: 2 dni (16h)
Wartość: 1340.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle aktualnych przepisów z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych 2018. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie, usystematyzowanie oraz uzupełnienie jego uczestnikom wiedzy w zakresie właściwego przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nakreślenia drogi do przyszłej elektronizacji zamówień publicznych. Etap prowadzenia postępowania obok etapu przygotowania postępowania jest najistotniejszym elementem procesu udzielania zamówień publicznych. W szczególności etap badania i oceny ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest czynnością która może generować najwięcej błędów i sporów pomiędzy stronami postępowania.
Ustawa o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła szereg zasadniczych i istotnych zmian z punktu widzenia procesu przygotowania, prowadzenia i udzielania zamówień publicznych. Powoduje również, iż poniekąd utrwalony od wielu lat sposób i zasady przygotowania oraz prowadzania postępowań uległ istotnym modyfikacjom i wymaga od uczestników tych postępowań (nie tylko samych zamawiających, ale i wykonawców) zdobycia nowej wiedzy w tym zakresie. Od 16 października 2018 r. funkcjonować ma pełna elektronizacja zamówień publicznych, co oznacza, iż dotychczasowy schemat funkcjonowania zamówień publicznych, zostanie w istotny sposób zmieniony. Nie oznacza to odmiennego sposobu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zmianie ulegnie jedynie sposób i forma prowadzenia takich postępowań.
Elektronizacja zamówień publicznych 2018
Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.
Korzyści dla uczestników:

Wyjątkowe spotkanie
Przedmiotowe Szkolenie ma na celu rozwianie szeregu wątpliwości i udzielnie odpowiedzi na pytania w zakresie właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także naświetlenie schematu tych czynności w przypadku elektronizacji. W czasie Szkolenia omawiane będą najistotniejszej czynności jaki powinny podjąć osoby biorące udział w przygotowani i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w celu uniknięcia uchybień proceduralnych i prawnych. Szkolenie będzie miało również walor warsztatu albowiem uczestnicy będą brać udział w praktycznych doświadczeniach ponieważ zamówienia publiczne to przede wszystkim wiedza i doświadczenie

Ciekawa formuła
W czasie Szkolenia uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności, ale także wymienić się poglądami i doświadczeniami.

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

1. Planowanie zamówień
Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Pzp, odpowiednie terminy do wszczęcia postępowania
2. Dialog techniczny
Istota i pojęcie dialogu, sposób przygotowania i prowadzenia
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zasady opisu przedmiotu zamówienia, sposób opisu przedmiotu zamówienia w zależności o rodzaju zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane), najczęściej popełniane błędy przy opisie przedmiotu zamówienia
4. Szacowanie wartości zamówienia
Zamówienia mieszane, zakaz łączenia i dzielenia zamówienia, sposoby szacowania wartości zamówienia, termin szacowania wartości zamówienia, zamówienia częściowe
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu, kryteria kwalifikacji wykonawców, wymagania co do określonych warunków udziału w postępowaniu oraz sposoby ich oceny.
6. Kryteria oceny ofert
Prymat ofert najkorzystniejszych ekonomicznie, nowy katalog przykładowych kryteriów pozacenowych, kryterium kosztu i sposób jego określania
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Elementy SIWZ, zapisy w dokumentacji w zakresie wymagań wynikających z RODO, najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu zapisów
8. Ogłoszenie o zamówieniu
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, właściwe jego przygotowanie
9. Prowadzenie postępowania
Czynności podejmowane przez osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i osób odpowiedzialnych za opis przedmiotu zamówienia tj. w szczególności: odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiany SIWZ, zmiany ogłoszenia, pełna elektronizacja zamówień publicznych
10. Badanie i ocena ofert i wniosków
Procedura odwrócona, badanie przesłanek wykluczenia wykonawców, badanie przesłanek odrzucenia oferty
11. Rażąco niska cena lub koszt
Badanie ceny lub kosztu, czynności związane z wyjaśnieniem rażąco niskiej ceny lub kosztu
12. Wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania
Nowe informacje zawarte w zawiadomieniu o wyborze oferty, przesłanki unieważnienie postępowania.
13. Dokumentacja postępowania
Przygotowanie dokumentacji w postępowaniu, m.in. odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zawiadomienia o wyborze oferty, zawiadomienia o unieważnieniu postępowania. Protokół z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

Metodologia:

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Grzegorz Bebłowski
Specjalizacja trenerska:

Trener-praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z zamówieniami związany od 2007 roku. Między innymi obejmował stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. zamówień publicznych i Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie przygotował i przeprowadził m.in. postępowanie na Generalnego Wykonawcę inwestycji, o wartości szacunkowej ponad 700 mln złotych – Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015. Kierował Działami Zamówień Publicznych w kilku dużych Szpitalach województwa pomorskiego.
Konsultant i doradca w zakresie zamówień publicznych wielu wykonawców i zamawiających. Obsługiwał jako ekspert ds. zamówień publicznych m.in. strategiczne projekty promocyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Do tej pory przygotował, przeprowadził lub nadzorował kilkaset postępowań, w zasadzie we wszystkich trybach. Reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, które kończyły się wyłącznie sukcesem dla reprezentowanych stron.
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych
Trener i wykładowca w zakresie zamówień publicznych.
Doskonale zorientowany w sposobie prowadzenia zamówień publicznych m.in. przez podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i zamawiających sektorowych.
Posiada również duże doświadczenie przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.
Współautor bloga o tematyce zamówień publicznych. Autor wielu artykułów i ekspert w kilku publikacjach branżowych m. in. w dwumiesięczniku „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych w dziewięciu okręgach.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób biorących udział w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania, ale również kierowników jednostek nadzorujących proces udzielania zamówienia.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Materiały dydaktyczne:

Inwestycja:

1090.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

zakwaterowanie.jpg
Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1450 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1410 zł netto (+23% Vat)
Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE: formularz zgłoszenia online

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Gdańsk (woj. pomorskie), 24.9.2018 - 25.9.2018