Szkolenie - PRAWO AUTORSKIE NA RYNKU WYDAWNICZYM - szkolenie dwudniowe

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Czas trwania: 9.30-14.30
Wartość: 1955.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

PRAWO AUTORSKIE NA RYNKU WYDAWNICZYM - szkolenie dwudniowe

Program szkolenia:

1 DZIEŃ

1. Prawo autorskie - wprowadzenie: źródła prawa (ustawa prawo autorskie, konwencje międzynarodowe); zakres obowiązywania ustawy prawo autorskie a Internet (właściwość prawa, właściwość sądu, lokalizacja serwera, przeznaczenie strony, media społecznościowe, portale z zasobami); pojęcie autorskich praw majątkowych i osobistych; okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie); zasady obliczania terminów wygaśnięcia praw majątkowych; nabycie autorskich praw majątkowych; umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne; pola eksploatacji, istota autorskich praw osobistych; podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie); zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta, opracowanie); autorskie prawa osobiste a twórczość zależna.

2. Działalność wydawnicza w kontekście praw autorskich praw majątkowych - okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie); zasady obliczania terminów wygaśnięcia praw majątkowych; pokrewne prawa wydawnicze; nabycie autorskich praw majątkowych w tzw. utworach pracowniczych lub utworach zbiorowych; działalność wydawnicza a wizerunek osób; nabycie praw do utworów zbiorowych (m.in. encyklopedie); problematyka dzieła cyfrowego (egzemplarz cyfrowy, wyczerpanie, egzemplarze autorskie); pola eksploatacji przy utworach cyfrowych (audiobook, e-book, dzieła multimedialne); nowe pola eksploatacji w kontekście wcześniejszych umów (m.in. przyrost praw, opcje, zasada uzyskiwania praw na polach znanych w chwili zawarcia umowy).

3. Problematyka dóbr osobistych w działalności wydawniczej - istota autorskich praw osobistych; podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie); zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta redakcyjna, językowa); autorskie prawa osobiste a twórczość zależna; nadzór autorski; pojęcie dóbr osobistych; odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wykorzystanie korespondencji lub wizerunku osób a dobra osobiste; ochrona dobrego imienia i dorobku twórczego; publikowanie prywatnej korespondencji, listów, dzienników.

4. Umowy wydawnicze - umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe; umowa wydawnicza oparta o licencję; umowa wydawnicza oparta o przeniesienie autorskich praw majątkowych; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, egzemplarze autorskie, pola eksploatacji, pierwszeństwo publikacji); umowa wydawnicza a problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania); umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji); egzemplarze autorskie; wprowadzenie do obrotu; wyczerpanie prawa.

5. Utwory wykorzystywane w działalności wydawniczej - problematyka wydawnicza utworów literackich, wizualnych (m.in. utwory plastyczne, grafiki, fotografie, ryciny), naukowych, publicystycznych, utwory audiowizualne; pierwsze wydania; wydania krytyczne; utwory audialne; reprodukcje dzieł sztuki i utworów plastycznych w ramach wydawnictw; problematyka prawnoautorska tzw. dzieł dawnych (m.in. relacje pomiędzy ustawą z 1952 roku a 1994 roku).

2 DZIEŃ

1. Prawo do wizerunku - pojęcie wizerunku; rodzaje utrwaleń wizerunku; wymóg zgody na rozpowszechnianie wizerunku; zgoda (forma, treść, zakres); brak obowiązku zgody na rozpowszechnianie wizerunku (wyjątki od zgody - osoba publiczna, wydarzenie, odpłatność pozowania); utrwalanie a rozpowszechnianie; fotorelacje, nagrania, transmisje on-line a prawo do wizerunku i jego rozpowszechnianie

2. Utwór fotograficzny - przesłanki uznania fotografii za utwór chroniony prawem autorskim (elementy twórcze, rodzaje fotografii, fotografie dzieł sztuki); podstawy prawne wykorzystania utworu fotograficznego (domena publiczna, dozwolony użytek, zgody i umowy); fotografia a przedmiot lub osoba fotografowana (wizerunki osób, rzeczy); problematyka tzw. fotografii dawnej (relacje pomiędzy ustawą z 1994 roku a ustawą z ustawą z 1952, 1926 i regulacjami państw zaborczych, odmienne zasady ochrony fotografii na gruncie poprzednich uregulowań, odżycie praw do fotografii dawnej, zdjęcia reporterskie i inne utwory fotograficzne powstałe przed rokiem 1994); digitalizacja a utwory fotograficzne (informacja sektora publicznego, ponowne wykorzystanie, fotografia utworów osieroconych)

3. Naruszenia oraz odpowiedzialność - rodzaje roszczeń; odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych, osobistych, prawa do wizerunku i dóbr osobistych; legitymacja procesowa; problematyka dowodowa; środki ochrony; wysokość i zasady naliczania roszczeń z tytułu naruszenia.

Pełny program konferencji na stronie:
http://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,18,8909,wzorzec.htm

Metodologia:

mec. Piotr Łada, wybitny ekspert z dziedziny prawa autorskiego ze specjalnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury, a w szczególności muzeów.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa (UMCS), absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych (UMCS) oraz absolwent historii sztuki (UW). Ekspert z zakresu prawa autorskiego, w szczególności w zakresie tematyki kultury i sztuki, szkoleniowiec i trener. Autor licznych publikacji i artykułów eksperckich z zakresu prawa autorskiego (m. in. miesięcznik „Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna", kwartalnik „Artysta i Sztuka", kwartalnik „Renowacje i Zabytki", „Dziennik Gazeta Prawna"). Kierownik biura prawnego Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2014 roku nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazała się monografia „Sztuka a prawo autorskie" autorstwa Piotr Łady.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

cena szkolenia: 1590 zł netto (+23% VAT)
Dla stałych Uczestników maszych szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto.
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 15 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe,
- wyżywienie od kolacji w dniu 21.06. do obiadu w dniu 23.06.,
- zakwaterowaniem przez 2 doby w pokoju dwuosobowym (dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 220 zł za dwie doby).

  • Zakopane (woj. małopolskie), 22.6.2017 - 23.6.2017