Szkolenie - Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w UKC.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Logistyka » logistyka
Czas trwania:
Wartość: 1599.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w prawie celnym i systemie Intrastat.

Program szkolenia:

Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej
• zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
• unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce
• organy celne w krajach UE i w Polsce - ich kompetencje.

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce
• Właściwość miejscowa
• Właściwość rzeczowa

Zgłoszenie celne
• Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania

Podstawy stosowania prawa celnego
• podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
• przeznaczenia celne,
• procedury celne,
• procedury gospodarcze i procedury zawieszające

Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą
• SAD (JDA) – wersja elektroniczna
• faktura
• listy przewozowe
• pozostałe dokumenty

Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:
• pochodzenie towarów
• wartość celna,
• taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa - WIT
• praktyczne aspekty stosowania kursów walut

Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym
• pochodzenie niepreferencyjne
• cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru
• zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego
• uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym
• uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”
• pochodzenie preferencyjne
• umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
• preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom
• ogólny System Preferencji (System GSP)
• produkty całkowicie uzyskane
• istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu
• zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
• zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania
• Dokumentowanie pochodzenia
• świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A
• procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze
• warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
• upoważniony eksporter
• terminy ważności dowodów pochodzenia
• weryfikacja dowodów pochodzenia
• Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)
• Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
• Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
• Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
• Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
• Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
• Skutki prawne świadectw AEO,
• Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.

Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych
• kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
• zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
• działanie procedury uproszczonej na przykładach
• rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych
• instytucja pozwolenia pojedynczego SASP

Postępowanie administracyjne w sprawach celnych
• przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania
• kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
• postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne

System kontroli eksportu ECS
• aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień
• procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
• aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie
• ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych

Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej
• rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
• uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
• zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające

Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego
• korzyści i negatywne aspekty deregulacji

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

  • Warszawa (woj. ), 17.12.2018 - 18.12.2018