Szkolenie - Równość szans w projektach unijnych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Finanse i rachunkowość » rachunkowość
Unia Europejska » fundusze unijne
Unia Europejska » rozliczanie projektów unijnych
Czas trwania: 2 dni - 16h
Wartość: 1463.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Nowelizacja z dn. 05 kwietnia 2018

Cel szkolenia:
Szkolenie jest odpowiedzią na nowelizację w dniu 5 kwietnia 2018 r. „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Szkolenie jest prezentacją aktualnie obowiązujących znowelizowanych przepisów w tym obszarze tematycznym wraz z zastosowaniem w praktyce.

Cel szkolenia:
Przekazaniem uczestnikom pełnej wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
Zapoznanie uczestników z zastosowaniem w praktyce zmienionych przepisów.
Szczegółowe wyjaśnienie kwestii praktycznego zastosowania koncepcji uniwersalnego projektowania i mechanizmu racjonalnych usprawnień.
Omówienie obowiązujących nowych standardów dostępności w podziale na standard: szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, transportowy (projekty JST), cyfrowy i architektoniczny.

Korzyści dla uczestników:
Możliwość prawidłowej realizacji projektu w obszarze polityki równych szans.
Uniknięcie błędów w obszarze zasady równości szans i tym samym minimalizacja ryzyka nałożenia korekt finansowych na projekt z tego tytułu
Prawidłowe planowanie projektu, w tym niezbędnych wydatków w budżecie z tytułu obowiązku zachowania zgodności projektu z zasadą równości szans.

Program szkolenia:

Dzień I
1. Aktualne Podstawy prawne, art. 9 Konwencji w zakresie EFSil
2. Znowelizowane definicje
• audiodeskrypcja
• dostępność
• dyskryminacja
• osoby z niepełnosprawnościami
• zasady równości szans i niedyskryminacji
3. Zasada dostępności – możliwość wykorzystywania (używania) produktów projektu przez osoby z niepełnosprawnościami
4. Koncepcja uniwersalnego projektowania oparta na ośmiu regułach
• Równe szanse dla wszystkich
• Elastyczność w użytkowaniu
• Prostota i intuicyjność w użyciu
• Postrzegalność informacji
• Tolerancja na błędy
• Niewielki wysiłek fizyczny podczas użytkowania
• Rozmiar i przestrzeń
• Percepcja równości
5. Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU)
• Specjalne potrzeby uczestnika
• Bariery otoczenia
• Charakter interwencji
6. Znowelizowane podejście do produktów projektu i sposoby finansowania nowych produktów projektu
7. Zasada neutralności produktów projektu
8. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (załącznik nr 1 do Wytycznych…)

Dzień II
1. Nowe Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Wytycznych… ), w tym dobre praktyki:
• standard szkoleniowy
- planowanie wsparcia
- informacja o projekcie
- realizacja szkolenia, kursu, doradztwa
• standard edukacyjny (sala, meble, wyposażenie)
- sala edukacyjna, organizacja przestrzeni i wyposażenie
- inne pomieszczenia
- ICT i wyposażenie specjalistyczne w salach
- doskonalenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, dyrektorów itp.
• standard informacyjno-promocyjny
- wydarzenia nie wymagające wcześniejszego zgłoszenia
- wydarzenia wymagające wcześniejszego zgłoszenia
- informacja pisana (materiały)
- informacja elektroniczna
- kampanie medialne
• standard transportowy
- infrastruktura komunikacji publicznej
- tabor miejski
- tabor kolejowy
• standard cyfrowy
- serwisy internetowe
- aplikacje mobilne
- dokumenty elektroniczne
- multimedia
- sprzęt informatyczny
• standard architektoniczny
- miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością
- budynek (komunikacja pozioma i pionowa, pętle indukcyjne, wyposażenie).
2. Dobre praktyki
3. Podsumowanie szkolenia.

Metodologia:

Metodologia:

Szkolenie będzie prowadzone w 50% jako wykład i w 50% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Trener
Ewa Krzykowska
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. Specjalistka w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców, firm szkoleniowych i samorządów, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju miast i firm itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Autorka licznych artykułów prasowych o tematyce biznesowej i unijnej. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener – ekspert z ponad 12 letnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MRR, MPiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 20 tys. przeszkolonych osób!). Jest trenerem kandydatów na konsultantów europejskich w ramach przyznawanej przez Instytut Konsultantów Europejskich certyfikacji European Funds Advisor.
Osiągnięcia:
• Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach „innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
• Powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020.
• Powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014 -2020.
• Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020.
• Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.
• Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:

- osoby, które planują ubiegać się o dotacje unijne na projekty, w tym projekty: inwestycyjne, infrastrukturalne i „miękkie”,
- osoby które obecnie realizują projekty finansowane z funduszy unijnych, w tym projekty: inwestycyjne, infrastrukturalne i „miękkie”,
-pracownicy administracji publicznej i samorządowej planujący i/lub realizujący projekty,
-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
-kierownicy działów finansowo-księgowych,
-członkowie zespołów projektowych,
-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Materiały dydaktyczne:

Inwestycja:

1190.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Kraków (woj. małopolskie), 22.8.2018 - 23.8.2018
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 12.9.2018 - 13.9.2018
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 18.10.2018 - 19.10.2018
  • 2-5 użytkowników - 5 %
  • 6-10 użytkowników - 10 %
  • 11-20 użytkowników - 10 %