Szkolenie - Samodzielny Księgowy (I i II stopnia) na księgach handlowych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Finanse i rachunkowość » rachunkowość
Szkolenia zawodowe » Szkolenia zawodowe
Kursy » księgowe
Czas trwania: 160h
Wartość: 1900.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Akademia Specjalistów FINANSUS
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: +48422362491
  • Adres e-mail: biuro@akademiaspecjalistow.edu.pl

Informacje podstawowe:

Certyfikowany kurs księgowości I i II stopnia od podstaw, adresowany do osób, które pragną uporządkować i pogłębić swoją wiedzę oraz do tych, które chcą zdobyć nowe umiejętności.

Program szkolenia:

Program ramowy kursu - Samodzielny Księgowy (I i II stopnia) - 160 g/l

I. Podstawy Rachunkowości – I stopień – 20 g/l
1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych
2. Podstawowe pojęcia i zadania rachunkowości
3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
4. Dowody księgowe
5. Charakterystyka kont księgowych
6. Poprawianie błędów księgowych
7. Budowa bilansu – środki gospodarcze i źródła ich finansowania
8. Rodzaje kosztów i przychodów
9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
10. Charakterystyka i rodzaje podstawowych sprawozdań finansowych
11. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości

II. Rachunkowość finansowa – II stopień – 80 g/l
1. Charakterystyka i ewidencja majątku trwałego
- klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- metody amortyzacji
- ewidencja zmian w środkach trwałych
- środki trwałe w budowie
2. Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, kredytów
- ewidencja i wycena środków pieniężnych w kasie
- ewidencja i wycena środków pieniężnych na rachunkach bankowych
- ewidencja i wycena innych środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
- ewidencja i rozliczanie kredytów i pożyczek
3. Ewidencja i charakterystyka rozrachunków z kontrahentami
- należności i zobowiązania z tytułu dostaw
- rozrachunki w walutach obcych – różnice kursowe
- rozrachunki sporne
4. Wybrane zagadnienia z podatku od towarów i usług VAT
5. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
- charakterystyka rozrachunków z pracownikami
- ewidencja i dokumentacja rozrachunków z pracownikami
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – delegacje, ryczałty
6. Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
7. Ewidencja rozrachunków publiczno prawnych (podatki, ZUS)
8. Ewidencja materiałów, towarów, produktów i usług
- charakterystyka i klasyfikacja zapasów materiałów i towarów
- metody wyceny
- ewidencja zakupu i rozchodu materiałów i towarów
- ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
- ewidencja, dokumentacja i wycena produktów i usług
- ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
9. Ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów
- układ rodzajowy kosztów
- układ kalkulacyjny kosztów
- koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne
- ewidencja sprzedaży i innych przychodów
10. Ustalanie wyników finansowych
11. Charakterystyka kapitałów własnych
- pojęcie kapitałów własnych
- ewidencja kapitałów

III. Warsztaty komputerowe – 60 g/l
Przykład całościowy obejmujący ewidencję najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych, sporządzanie zestawień, deklaracji, bilansu, rachunku zysków i strat.

Metodologia:

Zajęcia teoretyczne + warsztaty komputerowe.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby z minimum średnim wykształceniem, które chcą rozpocząć pracę w działach księgowych.

Przyznawane certyfikaty:

Zaświadczenie MEN
Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Certyfikat
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy, (kod zawodu 331301, 241103).

  • Łódź (woj. łódzkie), 11.2.2018 - 24.6.2018
  • Łódź (woj. łódzkie), 19.2.2018 - 23.4.2018
  • 1 użytkownik - 5 %