Szkolenie - S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie produkcją
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1832.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Planowanie operacji i sprzedaży jest zbiorem metod stosowanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa, które systematycznie rozwijają powiązanie między formułowaną strategią, a działaniami operacyjnymi. S&OP integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy, łańcuch dostaw. W ramach S&OP strategia dla obszarów produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Lokalne przyzwyczajenia zaczynają stopniowo ewoluować w kierunku bardziej skupionych na całościowych procesach – dobrych praktyk.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności i doskonalenia planu.

S&OP faktycznie staje się „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Zarówno w obszarze całościowego planowania materiałowego, jak i szeroko rozumianych zdolności. Jest to rozwiązanie, które stosowane jest niezależnie of profilu produkcji high/low-mix/volume, jak i również niezależnie od tego czy oferowane są na rynku grupy asortymentowe produktów czy też grupy usług.

W trakcie zajęć poznawane jest zarówno, jak wyglądają realizowane raz na miesiąc prace S&OP, jak i również jak organizuje się i prowadzi samo wdrożenie tematu w firmie. To wszystko zawsze w kontekście i specyfice danej branży/sektora biznesu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest w ramach własnej specyfiki pracy, warsztatowe przećwiczenie możliwości użycia S&OP. Cel obejmuje również zaproponowanie działań projektowych służących wdrożeniu w firmie funkcjonalnego procesu planowania operacji i sprzedaży.

Powiązania, synergia do innych szkoleniowych czy doradczych produktów rozwojowych
S&OP stanowi niejako „klamrę” dla innych narzędzi planistycznych. Stąd przed tymi zajęciami można się rozwijać w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Po zajęciach z S&OP warto się skupić na tematach dotyczących tych obszarów, które w danej firmie często staję się „wąskim gardłami” np. produkcja, gospodarka magazynowa i materiałowa, zasoby ludzkie, kooperacja.

Korzyści:

symulacja pełnego procesu planowania operacji i sprzedaży,
poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
użycie S&OP dla realizacji celów np. wzrost udziału w rynku, dany target sprzedażowy,
lepsze formułowania SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty S&OP),
poprawa prognozowania sprzedaży (szczególnie przy niestabilnym rynku) poprzez zaawansowane użycie analizy jakościowej w formułowanych planach sprzedaży, jak i zgodnie z S&OP prowadzenie cyklicznej ich aktualizacji,
poznanie praktyki tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach S&OP (w obszarze jakościowym, jak i ilościowym np. w ramach waterfall report),
poznanie przykładów skutecznego użycia S&OP,
opanowanie zasad stosowanie granic popytu i planowania (horyzont/granica planowania), planistycznych list materiałowych P-BOM i BOR (Bill Of Resources),
rozwijanie, audytowanie, doskonalenia i walidowanie procesów,
integracja zespołu w pracy międzywydziałowej,
poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania) i faktycznie śledzenie zbiorczych obciążeń na „wąskie gardła” (w ramach szeroko postrzeganego łańcucha dostaw),
zaangażowanie pracowników, szefostwa firmy i różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac S&OP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”,podniesienie poziomu satysfakcji

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Wprowadzenie do roli S&OP w przetwarzaniu informacji:

krytyczna rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa i dobrej obsługi klienta,
obiektywne przyczyny dla tworzenie planów sprzedaży – „światy” Pull i Push,
spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
specyfika pracy S&OP w danej firmie (specyfika różnych sektorów biznesowych).
Nasza aktualna praktyka planowania:

siła przyzwyczajenia, wiedza o swojej specyfice, a dobre praktyki używane u innych o „podobnym” profilu biznesu,
co ma osobisty charakter danej osoby wspólnego z efektami analizy ilościowej i jakościowej w S&OP,
przykłady z życia – korzyści z użycia S&OP, jak i typowe błędy w stosowaniu metody, np. wynik ekonomiczny, rotacja materiału, obciążenie capacity zakładów, udział w rynku, celowość inwestycji, relacje w łańcuchu dostaw, dostarczana jakość itd.
jak prowadzić projekt wdrożenia S&OP – ewolucyjnie czy rewolucyjnie?
Integracja planowania strategicznego i docelowo operacyjnego wewnątrz S&OP – wprowadzenie:

S&OP – jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu – krytyczna rola marketingu i działu handlowego,
definiowanie rodzin/grup asortymentowych/usług,
SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji (też zakupów),
cztery strategie łączenia SP i PP (w tym outsourcing) – dobre praktyki,
ATP – dostępność do obiecania, wskaźnik i jego rola w obsłudze klienta,
RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
P-BOM – planistyczne listy materiałowe,
BOR – listy kluczowych zasobów,
RCCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”),
MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów.
unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów.
Beer Game:

Symulacja mająca na celu uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży, przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Gra pokazuje, jak jakość przepływu informacji wpływa na skuteczność planowania; dodatkowo integruje zespół.

realizacja warsztatu z naciskiem na istotność szeroko rozumianego prognozowania,
identyfikacja czynników pogarszających wynik ekonomiczny,
po pierwszym dniu zajęć (agregacja wyników) i ich obróbce statystycznej (trener) wskazane będą przyczyny sukcesów, jak i potencjalnych porażek.

DZIEŃ II

Omówienie wyników warsztatu Beer Game:

konsekwencje braku prognozowania, jak i identyfikacji popytu niezależnego i zależnego, braku formułowania planu sprzedaży,
prezentacja tzw. „Bullwhip Effect”,
co wygrywa w sytuacji stresu – nasz charakter, czy też nasza wiedza,
jak skutecznie tworzyć własną strategię w oparciu o cztery główne z S&OP?
skutki decyzji (proces S&OP) dla przedsiębiorstwa, jak i łańcucha dostaw.
Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w pracy nad planem sprzedaży (przykłady):

zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
określenie zakresu i analiza danych historycznych,
model naiwny,
identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
średnia ruchoma,
średnia ważona,
wygładzanie wykładnicze,
nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
analiza regresji,
metoda Z-Chart (wykres Z),
kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.
Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:

dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
analiza jakościowa – metody heurystyczne.
Teoria Ograniczeń – praca z BOR (listy kluczowych zasobów):

miejsce i istotność TOC (teorii ograniczeń) w działaniach S&OP – warsztat pt. „nigdy nie stworzysz więcej wartości niż wąskie gardło dostarczyć może…”,
Zasady formułowani BOR dla danych grup asortymentowych.
Symulacja procesu S&OP:

Dzielimy się na zespoły (2-4), które obejmują kontrolę nad wybraną grupą asortymentową (produkty, usługi). Warsztatowo odpowiadamy na pytania, typowe dla workflow prac S&OP. Ustalamy interesariuszy i odbiorców produktów z procesu. Analizujemy słabe i silne strony rozwiązania. Proponujemy zasady wdrożenia. Cyklicznie przedstawiamy wyniki prac na forum szkolenia – porównujemy wyniki między grupami. Poddajemy proponowany proces S&OP krótkiej formalnej weryfikacji – wykorzystując narzędzia audytowe Oliver Wight.

agregacja danych,
planowanie popytu,
planowanie zaopatrzenia,
spotkanie poprzedzające S&OP,
spotkanie S&OP.
Zakończenie zajęć:

podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy wdrażania, jak i prowadzenia audytu S&OP,
wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
wypełnienie ankiet szkoleniowych.

  • Warszawa (woj. ), 23.11.2020 - 24.11.2020
  • Gdańsk (woj. ), 17.3.2021 - 18.3.2021
  • Warszawa (woj. ), 28.10.2021 - 29.10.2021