Szkolenie - Zagospodarowanie wód opadowych w świetle obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie praktyczne.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo budowlane
Ochrona środowiska » ochrona środowiska
Czas trwania: szkolenie trwa 2 dni (16h)
Wartość: 1537.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiedzy odnośnie obowiązujących przepisów regulujących zagospodarowanie wód opadowych oraz ponoszenia opłat za ich odprowadzanie, zdobycie umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.

Korzyści dla uczestników:

Wdrożenie prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Szkolenie prowadzone w formie seminarium, obejmuje omawianie kazusów oraz przedstawienie wzorów pism urzędowych.

Program szkolenia:

I Dzień
I.Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym:
II.Nowe pojęcia ustawowe.
-Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i innych aktach prawnych.
III. Korzystanie z wód. Omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód.
-Pojęcia: nieruchomości, obszaru, systemów kanalizacji otwartej/zamkniętej – koniecznych dla ustalenia przesłanek naliczenia opłaty.
-Wymogi prawne legalnego zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
IV. Usługi wodne. Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
-Usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
-Pojęcia: kanalizacji deszczowej, kanalizacji zbiorczej.
V. Opłaty za usługi wodne. Procedura ustalania.
A. Informacja o wysokości opłaty.
-Forma i konieczne elementy treści informacji.
-Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
B. Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
-Treść decyzji o wysokości opłaty.
-Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
C. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
D. E. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
VI. Opłata za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
A. Pojęcia: kanalizacji deszczowej , kanalizacji zbiorczej.
B. Podmioty ponoszące opłatę. Osoby fizyczne? Gminy? Przedsiębiorstwa wod. – kan.?
C. Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania.
-Różnice w zakresie składowych i sposobu obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach systemów kanalizacyjnych na terenach miast i wsi.
D. Procedura administracyjna ustalania wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Obowiązki organów Wód Polskich.
E. Rozliczenie kosztów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z podmiotami prywatnymi korzystającymi z publicznej kanalizacji deszczowej. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

II Dzień
I. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
A. Podmioty ponoszące opłatę
B. Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty
C. Pojęcia: nieruchomości, obszaru, systemów kanalizacji otwartej/zamkniętej – koniecznych dla ustalenia przesłanek naliczenia opłaty.
D. Wysokość opłaty. Sposób obliczania wysokości opłaty retencyjnej.
E. Nałożenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Wiadomości ogólne.
-Zakres zastosowania przepisów k.p.a. dla ustalenia opłaty retencyjnej – odrębności w stosunku do sposobu postępowania organów Wód Polskich dla ustalania innych opłat za usługi wodne.
-Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta w zakresie wyjaśnienia stanu faktycznego. O co i w jaki trybie można wzywać podmioty zobowiązane do poniesienia opłaty.
Procedura ustalania opłaty
a) Informacja o wysokości opłaty.
b) Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
-Treść decyzji o wysokości opłaty.
-Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
-Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
-Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
c) Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego
d) Ulgi w zapłacie opłaty retencyjnej.
II. Niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych a naruszenie stosunków wodnych w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 234 ust. 3 i innych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
a) Przesłanki wydania decyzji ws. zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego po zmianie prawa wodnego
b) Spory kompetencyjne w zakresie naruszenia stosunków wodnych.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci: Urzędy gminne, Starostwa, Zarządy Zlewni Wód Polskich, Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjne) oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zagospodarowania wód opadowych w świetle obowiązujących przepisów.

Materiały dydaktyczne:

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 10.12.2018 - 11.12.2018