Szkolenie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Logistyka » logistyka
Logistyka » magazynowanie
Logistyka » zarządzanie procesami
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1832.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Cele szkolenia
Nadrzędnym celem zajęć opartych na autorskiej grze symulacyjnej jest pokazanie praktycznych aspektów optymalizacji - współzależności procesów zakupowych i magazynowych. Uczestnicy uświadamiają sobie jak z pozoru nie istotne decyzje mogą mieć negatywne skutki dla innych obszarów.

Korzyści dla uczestników
Nadrzędną korzyścią dla uczestnika jest zdobycie umiejętność budowania prawidłowej relacji pomiędzy działami zaopatrzenia i magazynami. Uświadomienie sobie jak bardzo zależne od siebie są te dwa obszary. Pokazanie wpływu prawidłowości ich wzajemnego funkcjonowania na sprawność całego przedsiębiorstwa a w konsekwencji łańcucha dostaw. Dzięki umiejętności zidentyfikowania ścieżek istniejących przepływów rzeczowych i informacyjnych w przedsiębiorstwie możliwość analizy procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Usprawnienie umiejętności w zakresie realizacji czynności zakupowych oraz umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analitycznymi, prognostycznymi i kalkulacyjnymi w sferze logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, Przekazanie praktycznych umiejętności oceny dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystania modelu preferencji decydentów, umiejętności skutecznego gromadzenia danych, efektywnego wnioskowania i podejmowania działań.
Umiejętność oceniania analizowanych obszarów pod kątem efektywności, jakości i skuteczności realizowanych prac.
Zdolność wskazywania kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych) i obniżenia kosztów
Udoskonalenie umiejętności analizy, wnioskowania i przygotowania prezentacji własnych rozwiązań oraz współpracy w zespole.

Nabyte umiejętności to m.in.:
• umiejętność identyfikacji i klasyfikacji surowców i materiałów utrzymywanych w zapasie,
• umiejętność oceny i dobór stosowanych metod prognozowania popytu,
• umiejętność oszacowania rzeczywistego poziomu dostępności surowców i materiałów – zagwarantowanie ciągłości produkcji,
• analiza dostaw uzupełniających zapas - ustalanie ekonomicznej (optymalnej) wielkości zamówień dla poszczególnych surowców i materiałów,
• analiza i ocena stosowanych systemów zamawiania i parametrów ich realizacji,
• analiza poziomu identyfikacji kosztów z uwzględnieniem kosztów gromadzenia, utrzymania oraz braku zapasu z rozróżnieniem na pozycje materiałowe,
• umiejętność opracowania sposobu planowania i zarządzania dostawami i dostawcami,
• umiejętność ustalenia optymalnej struktury zapasu, czyli wielkość części rotującej zwanej zapasem rotującym oraz wielkości zabezpieczającej zakłócenia (odchylenia) zwanej zapasem bezpieczeństwa,
• umiejętność analizy przebiegu procesów magazynowych,
• umiejętność oceny poziomu identyfikowalności dostarczanych dóbr,
• umiejętność oceny wykorzystania zasobów (ludzie, środki transportu wewnętrznego, zarządzanie przestrzenią składową),
• kalkulacji operacji magazynowych – budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych),
• umiejętność analizy ruchów magazynowych,
• umiejętność przeprowadzenia analiz ABC i XYZ wraz z interpretacją
• rozmieszczenia towarów w magazynie – analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce,
• obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie – budowanie algorytmu
• kalkulacji zapotrzebowania na pracę ludzką,
• wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy magazynów,
• umiejętność oszacowania spodziewanych nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

Program szkolenia:

1. System logistyczny przedsiębiorstwa – konflikty międzyfunkcjonalne.
Case: TOP 10 – po kilku słowach wstępu na temat systemu logistycznego uczestnicy wykonują ćwiczenie zmierzające do identyfikacji najczęściej występujących problemów na linii zaopatrzenie - magazyny. Istotnym elementem tej części zajęć jest pokazanie narzędzi do wartościowania problemów i dobierania odpowiednich narzędzi do ich rozwiązywania.

2. Co rozumiemy pod pojęciem procesu? – Mapowanie procesów.
Case: Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć – powiedział kiedyś Drucker – należy tylko wiedzieć co mierzyć. W ćwiczeniu uczestnicy wykonują mapę procesów. Podejmują decyzję czy należy doskonalić istniejący proces, czy zaprojektować go od podstaw. Szczegółowo omawiane są wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów zaopatrzeniowych i magazynowych.

3. Analiza struktury danych, informacji o przepływach informacyjno-materiałowych, potrzebnych do prawidłowego-optymalnego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.
Problemem wielu firm jest jakość i ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Podczas ćwiczeń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nie tylko efektownego ale przede wszystkim efektywnego przygotowywania zakresu informacji – danych.

4. Poziom obsługi klienta (POK).
POK jest parametrem całego łańcucha dostaw, ponieważ dotyczy głównie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Niestety bardzo często jest pomijany w relacjach pomiędzy wewnętrznymi działami. Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziaływania wszystkich czynników, które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. Omawiane są elementów przedtransakycjne, transakcyjne i potransakcyjne.
Casy rozwiązywane w trakcie trwania tego modułu pokazują uczestnikom jak zbudować system podstawowych wskaźników POK i jak je interpretować w codziennej rzeczywistości.

5. Wstęp do logistyki zaopatrzenia.
Mówiąc o logistyce zaopatrzenia myślimy optymalizacji zapasów surowców, o takim zaplanowaniu polityki zaopatrzeniowej, by mogła ona zapewniać wysoki poziom obsługi potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zapasu, jakimi są koszty związane z obsługą dostaw i zamówień, zwane dalej kosztami gromadzenia a także koszty związane z utrzymaniem zapasów na magazynie, zwane dalej kosztami utrzymania oraz koszty braku zapasów.
Omówione zostaną podstawowe funkcje zaopatrzenia i jego wpływ na sprawność przedsiębiorstwa.

6. Magazyn jako element systemu logistycznego.
Czy magazyn to tylko budynek?
W module tym omówione zostaną podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem magazynów i jego miejscem w łańcuchu dostaw. Podczas casu uczestnicy będą dyskutowali na temat tego czy magazyn to tylko miejsce generowania kosztów, czy być może obszarem dodawania wartości. Omówione zostaną sposoby realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem. Przedstawione zostaną koncepcje składowania kompletacji towarów.

7. Aby otrzymać właściwe odpowiedzi trzeba zadań właściwe pytania - czy zakupy i magazyn mają coś wspólnego?
Po usystematyzowaniu wiedzy o zaopatrzeniu i magazynach nadchodzi czas na znalezienie wspólnej płaszczyzny dla omawianych obszarów. Podczas wykonywanych ćwiczeń uczestnicy zobaczą jak bardzo te dwa obszary zazębiają się. Moduł ten jest wstępem do budowania narzędzia służącego do oceny procesów zachodzących pomiędzy zaopatrzenieniem i magazynami.

8. Wskaźniki i mierniki oceny działalności zaopatrzenia i magazynu – budowa ogólnego modelu.
Omówione zostaną wskaźniki strukturalne i ramowe, wskaźniki/mierniki produktywności, gospodarności i jakości. Podczas casu zbudowany zostanie model wskaźników oceniających funkcjonowanie omawianych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.
Istotnym elementem będzie przećwiczenie organizacji procesu zakupów w relacji do funkcjonowania procesów magazynowych

9. Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?
Zrozumienie czym są zapasy, jakie są przyczyny ich gromadzenia i jak wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Celem modułu jest przeniesienie koncepcji związanych z zarządzaniem zapasami na grunt praktycznych rozwiązań.
Wykonywane casy związane będą z taki zagadnieniami jak: wpływ popytu na wielkość i strukturę zapasu, planowanie potrzeb materiałowych, analiza poziomów (wielkości) zapasów, koszty zapasów, ekonomika dostaw, zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotujących
(...)

Metodologia:

Metody szkolenia
Szkolenie ma charakter mocno warsztatowy. Poruszane zagadnienia teoretyczne mają swoje odzwierciedlenie w stawianych do rozwiązywania problemach - ćwiczeniach.
Podczas zajęć uczestnicy będą wykonali między innymi następujące zadania:
• gra symulacyjna: Świat śrub – zakupy, magazynowanie i dystrybucja,
• zbudowanie modelu preferencji,
• mapowanie procesów,
• wyliczanie wskaźnika OTIF,
• obliczanie POK,
• przeprowadzenie analizy popytów,
• analiza ABC,
• analiza XYZ,
• zarządzanie przepływem materiałów – MRP,
• efekty dobrego działania w magazynie,
• układ technologiczny magazynów,
• analiza strefy przyjęć, składowania, wydań,
• zapoznanie z metodą przydziału potencjałów,
• wyliczanie ekonomicznej wielkości zamówienia,
• zapoznanie z metodą przydziału potencjałów,
• zastosowanie Solver,
• zastosowanie algorytmu Johnsona, algorytmu Mc Naughtona do optymalnego harmonogramowania zadań,
• TCO,
• kalkulacji operacji magazynowych – budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych),
• rozmieszczenia towarów w magazynie – analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce,
• obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie – budowanie algorytmu i tworzenie narzędzi obliczeniowych,
• kalkulacji zapotrzebowania na pracę ludzką,
• poznanie metod kalkulowania wielkości poszczególnych stref w magazynie,
• wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy zaopatrzenia i magazynów,
• 5S - organizacja miejsc pracy (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina),
• 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry) – Kaizen ciągłe doskonalenie,
• metody sterowania przepływem materiałów,
• zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – Just In Time,
• Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi,
• wybór wyposażenia i jego rozlokowanie,
• czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania,
• ocena realizowanych procesów,
• Make or Buy w magazynie.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), 5.7.2018 - 6.7.2018
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 8.10.2018 - 9.10.2018
  • Zakopane (woj. małopolskie), 13.12.2018 - 14.12.2018
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %