Szkolenie - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Logistyka » logistyka
Logistyka » łańcuchy dostaw
Logistyka » zarządzanie procesami
Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne - 3 dni
Wartość: 2226.30 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Cele szkolenia
Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia, w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa - głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji, w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Korzyści dla uczestników
• umiejętność oceny i analizy dostawców,
• poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• wiedza dotycząca współpracy z dostawcami: zawieranie kontraktów, realizacja dostaw, obsługa zwrotów,
• budżetowanie i analiza kosztów zakupu.

Program szkolenia:

Moduł pierwszy - analiza stanu obecnego.
Wprowadzenie:
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części analizują połączenia z procesami zewnętrznymi (dostawcy, transport) i wewnętrznymi (produkcja, planowanie, magazyny) ze szczególnym uwzględnieniem przepływów informacji i ryzyka zakłóceń. Podsumowaniem modułu pierwszego jest rozbudowane ćwiczenie w którym uczestnicy przeprowadzają samodzielną analizę efektywności łańcucha dostaw, wyliczają koszty przejścia przez łańcuch dostaw i wskazują obszary w których należy przeprowadzić optymalizacje (omówione w kolejnych modułach).

Realizowane zagadnienia:
1. Łańcuch dostaw - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.
2. Zaopatrzenie jako łącznik pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwem.
3. Łańcuch wewnętrzny - rola i zadania zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
4. Relacje pomiędzy procesami zakupów i zaopatrzenia a innymi procesami przedsiębiorstwa.
5. Wskaźniki - co mierzyć , gromadzenie danych, interpretacja wyników, automatyzacja pomiarów.
6. Analiza cykli w łańcuchu dostaw, obliczenie kosztów przejścia.
7. Wnioski i zadania dla kolejnych modułów.

Moduł drugi - zapasy i narzędzia ich optymalizacji.
Wprowadzenie:
Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach MRP i DRP, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu jakości prognoz na poziom zapasów. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu. Odrębnym omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi (POK1 i POK2) jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami.

Realizowane zagadnienia:
1. Czynniki mające wpływ na zapasy.
2. Koszty zapasów - składniki, metody gromadzenia danych o kosztach.
3. Współczynnik kosztu utrzymania zapasu - gdzie szukać danych.
4. Punkt rozdziału - projektowanie zapasu dla wybranych komponentów.
5. Popyt zależny - projektowanie zapasu.
6. MRP i DPR - powiązania w łańcuchu dostaw.
7. Popyt niezależny - czynniki zewnętrzne.
8. Prognozy i plany - różnice i mechanizmy.
9. Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja.
10. Optymalizacja zapasu w warunkach popytu niezależnego.

Moduł trzeci - dostawcy , wybór, ocena współpraca i rozwój.
Wprowadzenie:
Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia. Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. Na przykładach nowoczesnych strategii współpracy z dostawcami przedstawiane są korzyści i zagrożenia. Kanban - czy system elektroniczny - jak uzyskać efekt synergii narzędzi LEAN i możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Przedstawiony jest potencjał EDI - jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu awizacji dostaw. Analiza TCO dostawcy - przykład kalkulacji pełnych kosztów współpracy z dostawcą, Ćwiczenie w którym uczestnicy porównują w kalkulacji różnych dostawców i określą koszty całkowitej współpracy z dostawcą.

Realizowane zagadnienia:
1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.
2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców.
3. OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.
4. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metoda oceny zagrożenie upadłością.
5. JiT, VMI czy skład konsygnacyjny - zestawienie i porównanie zalet i wad rozwiązań.
6. Automatyzacja procesu zaopatrzenia, systemy zamawiania i wymiany danych.
7. Kanban - zastosowanie narzędzia sterowania przepływem materiału od dostawców.
8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie zaopatrzenia.
9. Kompleksowa ocena kosztów współpracy z dostawcą.

Moduł czwarty - optymalizacja transportu.
Wprowadzenie:

(...)

Metodologia:

Metody szkolenia
Podstawy teoretyczne i formułowanie problemu, analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum dyskusyjne i decyzyjne. Forma prowadzenia zajęć:
• analiza i praktyczne formułowanie problemu - 20%
• narzędzia, metody, formuły, zasady metodyczne - 30%
• case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 50%.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Zakopane (woj. małopolskie), 12.12.2018 - 14.12.2018
  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 24.10.2018 - 26.10.2018
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %