Szkolenie - Zmiany w Prawie budowlanym w 2017 r. (ustawa Morawieckiego i projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego) oraz najnowsze zmiany w SpecUstawie drogowej

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo budowlane
Czas trwania: 9.30-14.30
Wartość: 516.60 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie kompleksowe - zmiany w Prawie budowlanym w 2017 r. (ustawa Morawieckiego i projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego) oraz najnowsze zmiany w SpecUstawie drogowej

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Realizacja obiektów budowlanych w 2017 r. na podstawie Prawa budowlanego ze szczególnym omówieniem budowy dróg po zasadniczych specustawy drogowej.
2. Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzene ustawą Morawieckiego.
3. Projekt Kodeksu urbanistyczno budowlanego.
I. Zmiany Prawa budowlanego wprowadzane ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców: doprecyzowanie przepisów w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę oraz wprowadzenie odstępstwa 2%
1. Zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (zmiany w art. 29 i art. 30)
2. Skrócenie rozpatrywania zgłoszeń z 30 do 21 dni, wydawanie zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu
3. Regulacje w zakresie tymczasowych obiektów budowlanych
4. Uchylenie wymogu rozpoczęcia postępowania legalizacyjnego pod warunkiem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy
5. Ujednolicenie brzmienia art. 48 i art. 49b w zakresie jednej z przesłanek umożliwiających legalizację budowy
6. Wspólne postępowanie dla obiektów budowlanych uszkodzonych w ramach jednego zdarzenia powodującego katastrofę budowlaną
7. Zastąpienie sformułowania „właściwy organ" zwrotem „organ administracji architektoniczno-budowlanej" lub „organ nadzoru budowlanego"
II. Najczęściej występujace problemy przy stosowaniu Prawa budwlanego
1. Definicja budowli
2. Definicja obszaru oddziaływania obiektu
3. Problemy związane z nową listą obiektów zwolnionych z pozwoleń na budowę
4. Problemy związane ze zgłoszeniem z projektem budowlanym
III. Projekt Kodeksu urbanistyczno budowlanego
1. Harmonogram uchwalania Kodeksu budowlanego
2. Założenia Kodeksu budowlanego
IV. Obowiązujący stan prawny specustawy
1. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów
2. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD
3. Zakres stosowania Specustawy
4. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych
4.1 Rodzaje dróg
4.2 Elementy drogi
4.3 Infrastruktura towarzysząca
4.5 Pas drogowy
5. Przygotowanie inwestycji drogowej
5.1 Zawartość wniosku o wydanie decyzji
5.2 Rodzaje projektów
5.2.1 projekt wykonawczy
5.2.2 projekt budowlany
5.3 Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję
5.4 Zakres ustaleń dokonywanych decyzją
5.5 Zasady zmiany ostatecznej decyzji
5.6 Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD
5.7 Ustalenia decyzji
5.8 Stosowanie innych ustaw
6. Realizacja inwestycji drogowej - decyzja ZRID
6.1 Zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania
6.2 Specjalne regulacje w zakresie nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
6.3 Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg
6.3.1 ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji
6.4 Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2015.1590
6.5 Zmiany właściwości organów przy wydawaniu decyzji ZRID dla dróg powiatowych
6.6 Regulacje dotyczące zawartości wniosku o opinię innego zarządcy drogi
6.7 Możliwość wydzielenia w decyzji pasów dród innych kategorii
6.8 Rozszerzenie postanowień decyzji ZRID o nowe element, w tym budowy dróg innych kategorii, budowy zjazdów, urządzeń melioracyjnych, budowy nowych sieci
7. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
7.1 Samowola budowlana, wstrzymanie budowy drogi
8. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania
8.1 Obowiązki inwestora wynikające
8.1.1 z ustawy Prawo budowlane
8.1.2 z ustawy o ochronie przyrody
8.1.3 z ustawy Prawo ochrony środowiska
8.2 Zasady dotyczące odbioru dróg oraz organy właściwe do dokonywania odbioru dróg

Metodologia:

Krzysztof Antczak - prawnik, wybitny ekspert z zakresu Prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem specustawy drogowej oraz postępowania administracyjnego.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 7 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowy.
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 30 zł rabatu od ceny netto.

  • Szczecin (woj. zachodniopomorskie), 24.3.2017 - 24.3.2017